Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agent ubezpieczeniowy

Czy ma zastosowanie przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji zwrotu prowizji do PZU w okresie nie prowadzenia działalności gospodarczej ?

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielo ...

Pytanie dotyczy prawidłowości zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zwrotu wynagrodzenia prowizyjnego zarachowanego uprzednio jako przychód należny oraz możliwości wystąpienia przychodów ze znakiem minus.

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2004r, w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje co następuje. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ubezieczeń. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Proszę o informację w zakresie zgodności stosowanego rozwiązania z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli w ciągu roku uwzględniam przychody przesłane przez fundusz ubezpieczeniowy w miesiącu otrzymania informacji, a w przychodach miesiąca grudnia uwzględniam przychody przesłane w grudniu i w styczniu dotyczące roku ubiegłego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 26.05.2004r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Na podstawie art. 14 u ...

Czy od 1 maja 2004 r. usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego są zwolnione od podatku VAT?

Odpowiadając na pismo z dnia 02.06.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 06.07.2004 r. (data wpływu do US 09.07.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ...

Jaka jest data powstania przychodu z działalności gospodarczej – opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych?

Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowa ...

Czy w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć, potwierdzone rachunkami, wydatki na zakup ubioru służbowego ( kostium, marynarka, spodnie, buty stosowne do ubioru, itp. )? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą: " Pośrednictwo Finansowo - Ubezpieczeniowe" w ramach której została zawarta umowa agencyjna z firmą ubezpieczeniową, której integralną częścią jest Regulamin Działalności Agenta oraz załącznik nr 1 do tego regulaminu, który określa standardy ubioru dla osób współpracujących.

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 ze zm. ) – kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 tej ustawy. Użyty w tym przepisie zwrot „w celu” oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt ...

Czy działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi jest zwolniona z podatku VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem, znak PP3-0005-57/04 z dnia 19.07.2004 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) prostuje i uzupełnia informacje w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kie ...

Czy cała kwota prowizji akwizycyjnej ponoszonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej zarachowania dla celów rachunkowych?

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn.29.08.1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dn. 28.06.2004r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Towarzystwo XXX ponosi koszty akwizycji, których głównym elementem są koszty prowizji pośredników ubezpieczeniowych. Są one ewidencjonowane w trakcie miesiąca na p ...

Agent ubezpieczeniowy korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług współpracuje z Firmą C.U. Sp. z o.o. (C.U.). Agenci ubezpieczeniowi za pośrednictwo ubezpieczeniowe otrzymują prowizję w związku z tym upoważnili Firmę C.U. do wystawiania w ich imieniu rachunków za wykonane na jej rzecz usługi. Rachunki za wykonane usługi w danym miesiącu Firma C.U. wystawia do 7-go dnia następnego miesiąca i w tym terminie dokonuje zapłaty za wykonaną usługę.W związku z tym: Czy zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z tytułu wykonanych w danym miesiącu usług uważa się ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę, niezależnie od wystawienia rachunku i otrzymania zapłaty? Czy w związku z upoważnieniem Firmy C.U. do wystawiania rachunków można zastosować przepis art. 14 ust 1f w/w ustawy i ewidencjonować przychody w ciągu roku podatkowego zgodnie z datą wystawienia rachunków czyli np. 7-go dnia następnego miesiąca. Tylko przychód za miesiąc grudzień ewidencjonować zgodnie z art. 14 ust. 1f pkt 3 ustawy do końca grudnia danego roku podatkowego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2004 r. (uzupełnione w dniu 17.11.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie daty powstania przychodu z tytułu prowadzenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (agenta) wyjaśn ...

Stan faktyczny:Osoba fizyczna (agent ubezpieczeniowy), nie zarejestrowany jako podatnik VAT, prowadzi działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (akwizycja na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego).Stanowisko Pytającego:Działalność ubezpieczeniowa (akwizycja na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego) prowadzona przez agenta ubezpieczeniowego, jest zwolniona z podatku VAT, tym samym nie zachodzi obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu wykonywanych zwolnionych czynności.

W ocenie tutejszego organu stanowisko Pytającego, należy uznać za prawidłowe. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy, usługi pomocnicze związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym, zakwalifikowane do grupowania PKWiU 67.20.10 jako działalność agentów ubezpieczeniowych, tj. dzi ...

Generowanie strony w 25 ms