Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot nienależny

Czy ma zastosowanie przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji zwrotu prowizji do PZU w okresie nie prowadzenia działalności gospodarczej ?

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielo ...

W roku 2003 ZUS potrącił mi zasiłek chorobowy, potracenia dokonano z mojej renty. Po wyroku Sądu Pracy z czerwca 2004r. Sąd nakazał ZUS-owi dokonania zwrotu nienależnie potrąconego zasiłku. ZUS skorygował PIT-11 za 2003r. nie przekazując świadczenia. Faktyczny zwrot świadczenia nastapił w 2004r. Czy uzyskany z tego tytułu przychód powinien być wykazany w zeznaniu rocznym za 2003r., czy za 2004r.?

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do tut. Urzędu w dniu 07.10.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami (...) są otrzy ...

Jak rozliczyć zwrot do jednostki nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma z dnia 23 lutego 2006 roku nr ..../FIN/7/2006, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów ustawy o podatku docho ...

Czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy podatnika jest zaległością podatkową?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku DZ.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 czerwca 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyjaśnienia wątpliwości : czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób f ...

Od jakiej daty powinny zostać naliczone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej, która powstanie w momencie złożenia przygotowanej korekty deklaracji VAT-7?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 43 ms