Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: turystyka

Podatnik zwrócił się z zapytaniem:1.Czy zakupiona usługa od nierezydenta – podróż promem z Gdańska do Kopenhagi i z powrotem stanowi import usług w rozumieniu ustawy?2.Jeżeli tak, na kim spoczywa obowiązek naliczenia i zapłaty podatku z tego tytułu, na usługodawcy czy na usługobiorcy.

Podatnik ma zamiar zorganizować kilkudniowe spotkanie handlowe ze swoimi kontrahentami.Dla uatrakcyjnienia spotkania, rozmowy mają się odbywać podczas podróży promowej na trasie Gdańsk – Kopenhaga – Gdańsk.Podróż zostanie zakupiona w Polsce u przedstawiciela spółki zajmującej się przewozami promowymi, która ma swoją siedzibę poza granicami RP. Wynagrodzenie zostanie przesłane na rachunek przedstaw ...

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przepisu art. 111, ust. 1 w powiązaniu z art. 119, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych na rzecz osób fizycznych i firm, podlegającą ewidencjonowaniu przy pomocy kasy fiskalnej.Problem polega na tym co mam ewidencjonować przez kasę : przedpłaty oraz ewentualne korekty tej sprzedaży, marżę czy też może jest inny sposób ewidencjonowania, którego nie znam.

Podatnicy świadczący usługi turystyki i dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani na mocy art. 111, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku nale ...

Czy w przypadku otrzymywania prowizji z tytułu sprzedaży usług turystycznych podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego ? Czy z tytułu ww. czynności podatnik ewidencjonuje w kasie rejestrującej prowizję oraz wartość sprzedaży dokonanej na rzecz i w imieniu organizatorów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 25 maja 2004 r. zapytanie (uzupełnione w dniu 18 czerwca 2004 r.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego ...

Zapytanie: Czy dopuszczalne jest w działalności turystycznej polegającej na sprzedaży imprez zagranicznych podawanie ceny usługi w PLN oraz części ceny w EURO, która to część miała by być płacona przez klienta bezpośrednio u kontrahenta zagranicznego?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wprowadziła szczegółowe rozwiązania min. w odniesieniu do świadczenia usług turystyki. Przyjęte rozwiązania polegające na opodatkowaniu marży dostosowują polskie ustawodawstwo do regulacji Unii Europejskiej. W polskiej ustawie o podatku od towarów i usług (PTU) kwestie związane z opodatkowaniem usług turystyki zna ...

Czy podatnik jest zobowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT-R/UE, świadcząc usługi turystyczne i zawierając umowy z biurami mającymi siedziby w Niemczech?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku, w odpowiedzi na zapytanie Podatnika bez znaku z datą 23.04.2004 r. uprzejmie informuje co następuje: Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15 podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej we ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transport lotniczy krajowy i międzynarodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 2.02.2004 r., informuje: Wyżej wymienionym pismem spółka zwróciła się z zapytaniem, jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transpo ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować na usługę zorganizowania wycieczki z kompleksowym programem imprez (PKWiU 63.30.11-00)?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2004r. (data wpływu 04.06.2004 r.) w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT turystyki wyjazdowej z Polski do Włoch po 01.05.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż obowiązujące od dnia 1 maja 2004r. (z niektórymi wy ...

Jaką stawką będzie opodatkowana usługa turystyczna (polowania) i czy po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nadal będzie przysługiwał zwrot podatku?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.05.2004 roku, (wpłynęło dnia 10.05.2004 r.), zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów dotyczących prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług w zakresie sprzedaży polowań dewizowych pomiędzy Kołami Łowieckimi a nabywcą niemieckim, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie na podstawie art. 14 a § 1 usta ...


Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług zakwaterowania i gastronomicznych sprzedawanych we własnych ośrodkach wczasowych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zakwaterowania i gastronomicznych sprzedawanych we własnych ośrodkach wczasowych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zasady szczególnej procedury przy świ ...

Generowanie strony w 12 ms