Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przerób uszlachetniający

Czy podatnikowi przysługuje zwrot podatku od towarów i usług zapłaconego od importu towarów - w systemie ceł zwrotnych - przeznaczonych do przerobu uszlachetniającego, które następnie przekazano odbiorcy poza granicami kraju w postaci produktów kompensacyjnych ?

Na podstawie § 7 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) Spółce przysługuje zwrot podatku zapłaconego od importu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, jeżeli towary te zostały wywiezione poza granice R ...

Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy nie zapłacenie przez kontrahenta zagranicznego za wykonane usługi przerobu uszlachetniającego spowoduje obowiązek naliczenia podatku należnego w wysokości 22%.

Odzieżowa Spółdzielnia Pracy jest eksporterem usług polegających na przerobie uszlachetniającym. Spółdzielnia sprowadza bezpośrednio na polski obszar celny towary objęte procedurą uszlachetnienia czynnego, sama dokonuje przerobu i wywozi towary zgodnie z przepisami celnymi. Ocena prawna stanu faktycznego Za eksport usług w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od tow ...

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% od usługi przeszycia odzieży na zlecenie krajowego podatnika, którą następnie odzież tę wywozi za granicę RP oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy od wykonania przedmiotowej usługi (stan prawny przed 1.05.2004 r.) ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2004 r. (wpływ do Urzędu 19.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głownie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (w stanie prawnym obowiązują ...

Spółka S zajmuje się produkcją rolniczą oprócz tego sprowadza na podstawie kontraktu z kontrahentem holenderskim rośliny do uszlachetniania czynnego. Do końca kwietnia wymagane było zezwolenie z Urzędu Celnego na wywóz tychże roślin w systemie ceł zawieszonych (odprawa czasowa) wywóz tych cebul powinien nastąpić w ciągu 30 dni, jednakże istniała możliwość przedłużenia tego wywozu do trzech lub czterech miesięcy. Obecnie takie zezwolenie nie jest wymagane, w związku z tym cebule przywożone są na podstawie listu przewozowego i w ciągu 30 dni opuszczają Polskę już przerobione.Czy możemy tak samo postępować w momencie gdy zgodnie z podpisanymi kontraktami:- przywieziemy do Polski w miesiącach od marca do maja b.r. rośliny, które zostaną poddane przerobowi, a następnie odesłane do Holandii ok. stycznia do marca 2005r.- pędy róż przywiezione do Polski w m-cu październiku, a wywiezione w m-cach od grudnia do stycznia?Z przedstawionej sytuacji wynika, że nie zostanie spełniony warunek wywozu w ciągu 30 dni.Z kontraktów wynika, że rośliny pozostaną własnością zleceniodawcy.

Wytworzenie towarów z materiałów powierzonych podatnikowi kwalifikuje się jako świadczenie usług i opodatkowuje w miejscu faktycznego ich wykonania. Usługami takimi będą zatem usługi tzw. przerobu uszlachetniającego. Usługi te polegają na poddaniu towaru na obszarze celnym Wspólnoty, jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania, które obejmują: - obróbkę towarów, włączając w to montaż, sk ...

Czy stosowana będzie prawidłowa stawka 0 % przy sprzedaży eksportowej towarów (meble tapicerowane) do Holandii.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu w związku z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26.03.2004 r. nr PP-077/SIP/79/04 przesyła uzupełnienie do udzielonej w dniu 27.02.2004 r. informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego w piśmie z dnia 27.01.2004 r. stanu faktycznego wynika, że zajmuje się Pan produkcją stelaży do mebli tapicerowanych w kraju i ...

Jak określić miejsce świadczenia usług i czy ma tu znaczenie dokonanie usługi pod procedurą składu celnego? Jaką stawką podatku VAT i na jakiej podstawie mamy opodatkować kontrahenta niemieckiego za usługę przerobu towaru? Czy i jakie znaczenie ma fakt niedopuszczenia do obrotu towaru w Polsce i wywozu towaru do krajów trzecich lub tranzyt do krajów Wspólnoty? Jaka stawkę VAT powinniśmy stosować przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i późniejszej sprzedaży w kraju produktów do karmienia zwierząt?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: I.Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku r ...

W jaki sposób powinny zostać opodatkowane usługi uszlachetniania towarów na terytorium kraju - uprzednio sprowadzonych tu z terytorium państaw trzeciego, które ostatecznie nie są wywożone poza terytorium Wspólnoty ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 24.06.2004r, uzupełnionym w dniu 30.07.2004r. (pismem z dnia 28.07.2004r.): Opodatkowaniu podatkiem od ...

1/ czy Spółka jako podwykonawca, świadcząc w miesiącu maju i czerwcu 2004 r. dla kontrahenta z polski usługi przeszywania tkanin zaliczane do usług przerobu uszlachetniającego, na materiałach, które przekroczyły granicę do 30.04.2004 r. a odesłane zostały do Włoch po 01.05.2004 r. – winna stosować stawkę VAT 0 % czy 22 % ? 2/ czy Spółka świadcząc w/w usługi dla kontrahenta z polski, który towary będące przedmiotem przerobu uszlachetniającego eksportuje do krajów państw trzecich – winna stosować stawkę VAT 0 % czy 22 % ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na złożone w dniu 30.06.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 07.07.2004 r. (wpływ do tut. organu 08.07.2004 r.) zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu ...

W jaki sposób – w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – opodatkować i rozliczyć wykonane w miesiącu kwietniu 2004 r. usługi przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie opodatkowania i rozliczenia wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r. usług przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004 r., po sprawdzeniu że spełnione zostały warunki określone w art. 14 ...

Dotyczy opodatkowania dla sprzedaży produktów na rzecz kontrahenta zagranicznego , które to przed dokonaniem eksportu są przekazywane do podmiotu krajowego w celu ich przerobu.

W odpowiedzi na zadane w piśmie z dnia 04.05.2004r. zapytanie dotyczące wskazania właściwej stawki podatku VAT według stanu obowiązującego na gruncie ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) dla sprzedaży produktów na rzecz kontrahenta zagranicznego , które to przed dokonaniem eksportu są przekazywane do podmiotu kraj ...

Generowanie strony w 20 ms