Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: arbitraż

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dochodowym działalność arbitra?

Z przedmiotowego pisma wynika, że uzyskała Pani przychody z tytułu arbitrażu pomiędzy gmina a dwoma wykonawcami robót. Zdaniem podatnika są to przychody z działalności wykonywanej osobiście, w rozumieniu art. 13 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, opisana czynność zw ...


Czy strona dokonująca czynności arbitrażu jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

W rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z przedstawionego stanu faktyczn ...

Czy przychód uzyskiwany z racji pełnienia funkcji sędziego polubownego (arbitra) na podstawie k.p.c. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z przedstawionego stanu faktyczn ...

1) Czy wypłaty ryczałtów na pokrycie kosztów stawiennictwa arbitra (wynagrodzeń i kosztów związanych z wykonywaniem czynności) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy wypłata kosztów stawiennictwa arbitra w sadzie polubownym dokonana przez spółkę będzie kosztem uzyskania przychodu dla spółki?

Stan faktyczny: Spółka wraz z innymi podmiotami powołała Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Ponadto zobowiązała się do wyznaczenia osób w celu ich wpisania na listę stałych arbitrów oraz zobowiązała się do pokrywania kosztów stawiennictwa wyznaczonych przez siebie arbitrów na posiedzeniach sądu. Do kosztów stawiennictwa arbitrów należą koszty wynagr ...

Czy wydatek tytułem opłaty arbitrażowej za zgłoszony procesowy zarzut potrącenia jako poniesiony w celu uzyskania przychodu zaliczyć należy do kosztów uzyskania przychodu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku E. spółka akcyjna z dnia 14.01.2005 r. (znak: EC/KK/322/04/34/05, data wpływu do tut. Urzędu 14.01.2005 r.), uzupełnionego ...

1). Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenia należne arbitrowi z tytułu arbitraży międzynarodowych?2). Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenia należne arbitrowi z tytułu arbitraży krajowych i międzynarodowych wykonane po dniu 1 maja 2004r.?3). Przy założeniu, że Strona jest podatnikiem podatku VAT, na kogo winna wystawiać faktury VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po ponownym rozpoznaniu wniosku Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanym do tutejszego organu podatkowego w dniu 03.01.2005 r., w wyniku uchylenia Postanow ...

W przypadku arbitrażu wykonywanego w ramach stałego sądu, czynności wykonywane przez arbitra są tożsame z czynnościami Sądu Arbitrażowego. W takim przypadku podmiotem odpowiedzialnym wobec osób trzecich jest Sąd i to usługi świadczone przez ten Sąd podlegają opodatkowaniu zgodnie z art.41 ust.1 ustawy według stawki 22% a nie czynności wykonywane przez arbitra w ramach tego Sądu.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2, art.15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 16 sierpnia 2 ...

Czy przychody adwokata wykonującego zawód w indywidualnej kancelarii, z tytułu pełnienia funkcji arbitra przewodniczącego w sądzie polubownym powołanym do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu ( ad hoc ) pomiędzy podmiotami polskimi i na terenie Polski, stanowią jego przychód , o którym mowa w art.10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: jest adwokatem wykonującym czynnie zawód - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług prawnych, opodatkowaną podatkiem liniowym oraz podatkiem od towarów i usług. Podatnik otrzymał zawiadomienie, że został wyznaczony superarbitrem w postępowaniu polubownym ad hoc w sporze pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą działalność gosp ...

Czynności arbitra spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku odtowarów, a zatem z tytułu ich wykonywania nie może zostać on uznany za podatnika podatkuod towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust, 1 ww. ustawy.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a w związku z ustawy z dnia29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 maja 2005 roku na postanowienie Naczelnika UrzęduSkarbowego Warszawa Praga Nr US-34/PV/443-34/05/BO z dnia 27 kwietnia 2005 roku wsprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakr ...

Generowanie strony w 46 ms