Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: były wspólnik

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle pismem z dnia 10.02.2004 r. (znak: PD-415/4/04) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy stanowiącej odpowiedź na złożone przez państwa pismem z dnia 1 ...

dotyczy konsekwencji podatkowych przekazania wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej nieruchomości będącej własnością spółki

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 1.03.2004 r. pana Alfreda K. w zakresie k ...

dotyczy opodatkowania wypłat udziałów występujących ze spółki jawnej wspólników, obliczonych według zasad określonych w art. 65 kodeksu spółek handlowych (na podstawie bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki), które realizowane będą ratalnie na podstawie porozumienia stron

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, pismem z dnia 29.12.2004 r. (znak: US-I/415/3/52/2004) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

1. Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpią: a. u wspólników występujących ze spółki, b. u wspólników nadal prowadzących spółkę w przypadku, gdy wartość zbywcza majątku jest równa wartości księgowej (wartości udziałów kapitałowych)? 2. Czy pomiędzy wspólnikami winna być spisana umowa o ewentualne naliczanie odsetek za odroczone terminy spłaty udziałów wspólnikom występującym ze spółki?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na pisemne zapytanie z dnia 2.12.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: „S.” spółka jawna: składa się z czterech wspólników, powsta ...

1. Czy w przypadku wypłacenia Podatnikowi kwoty 300.000zł w gotówce (zgodnie z umową przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce jawnej “O.”), powstanie po Jego stronie obowiązek zapłaty podatku w wysokości 3.809,60 zł? 2. Czy przyznana kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ustawa Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniam informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie z dnia 31 grudnia 2004 r. Nr PD/415-36/04 udzieloną Panu Markowi W. zam. w I., ul. ..., w związku z wnioskiem złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego z ...

Zwrot majątku spółki cywilnej przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki nie skutkuje powstaniem u tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W ocenie Sądu organy podatkowe prawidłowo określiły Krzysztofowi Ł. podatek dochodowy od osób fizy ...

Czy odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków występującego wspólnika spółki jawnej na rzecz pozostałych wspólników podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a. § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Andrzeja F. i p. Krzysztofa F. - wspólników ...

Czy dostawa towarów z remanentu likwidacyjnego dokonywana przez byłego wspólnika spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrujacej

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 09.06.2005r. (data wpływu 14.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - odnośn ...

Czy wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającemu temu wspólnikowi majątku spółki skutkuje powsttaniem przychodu do opodatkowania?

Na podstawie:art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02.05.2005r. uzupełnionym w dniu 27.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. op ...

dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłaconej ustępującemu ze spółki wspólnikowi, z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków na rzecz pozostających w spółce dwóch wspólników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 30.06.2005 r. (znak: US.III-415/5/05), odmawia zmiany ww. postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Generowanie strony w 6 ms