Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: źródła przychodu

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2002 r. (wpływ 02.12.2002 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje. Przychody uzyskiwane przez członków Prezydium wypłacane w oparciu o uchwałę Walnego Zjazdu Delegatów jako ryczałt ...

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych opisanej sprawie: W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991 roku ( ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa n ...

Skala podatkowa

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2001 r. w kraju i Niemczech. informuje, że do opodatkowania tych dochodów zgodnie z umową między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemi ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat na rzecz członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach z tytułu diet i innych należności za czas podróży, informuje, że zgodnie z ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Urząd Skarbowy w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów 1 prawa podatkowego informuje: W podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. Z ...

Wyłączenia przedmiotowe

W związku z pismem z dnia 14.03.2003 r Urząd Skarbowy w Jędrzejowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 roku) wolne od podatku są przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 26.03.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: W myśl art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03-04-2003r w sprawie opodatkowania przychodu ze sprzedaży domu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych informuje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26-07-1991 r. o podatku dochodowym ...

Przychody

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14 a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 20.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2003 r.) w sprawie ustalenia wysokości stosowanych przez banki odsetek od kredytów informuje, że Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściw ...

Generowanie strony w 444 ms