Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: objęcie (nabycie) akcji

Czy istnieje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia akcji jako udziału w części majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółdzielni?

Z przestawionego stanu faktycznnego wynika, iż w ramach rozliczenia końcowego likwidowanej masy majątkowej spółdzielni w skład której m. in. wchodziły akcje spółki akcyjnej, spółdzielnia jako zbywający zaoferowała byłym swoim członkom nieodpłatne nabycie określonej ilości akcji ww. spółki. Zbycie przedmiotowych akcji na rzecz byłych członków nastąpiło w oparciu o uchwałę ostatniego walnego zgromad ...

Czy koszty usług doradczych związanych z zakupem akcji stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie połączenia spółek?

W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 29.10.2003 r. Nr PDP/423/50/03, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy ...

Czy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje przesunięty w czasie do chwili odpłatnego zbycia akcji, objętych w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki akcyjnej, w przypadku gdy objęcie to następuje w zamian za wniesiony do niej aport w postaci posiadanych przez podatnika akcji spółki akcyjnej objętych w 1999 r. w zamian za wkład niepieniężny (nieruchomość)?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizo ...

Pytanie dotyczy ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze zbycia akcji nabytych w wyniku przejęcia majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa , obejmującego między innymi akcje innego podmiotu, które Spółka dzielona objęła za gotówkę i pokryła ich wartość nominalną. Czy powinny one być ustalone jako kwota wydatkowana na ich objęcie (nabycie) historycznie poniesiona przez Spółkę dzieloną.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku 2003 dokonano podziału Spółki poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w wy ...

W 2001 r. otrzymałam darowiznę w postaci akcji, od której zapłaciłam podatek w wysokości 92,80 zł. Następnie w 2003 r. akcje te sprzedałam. Co oznacza zapis w art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku”? Dlaczego zobowiązana jestem płacić podatek dwukrotnie od tego samego?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ...

Czy operacja konwersji obligacji zamiennych na akcje jest zdarzeniem neutralnym podatkowo (nie powstaje na niej ani dochód do opodatkowania ani strata dla celów podatkowych), a obowiązek podatkowy powstaje w momencie zbycia przedmiotowych akcji, nabytych w drodze konwersji obligacji zamiennych?

Na podstawie oświadczenia o zamianie obligacji na okaziciela niezabezpieczonych emisji I serii A zamiennych na akcje zwykłe serii B wyemitowanych przez bank, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka dokonała konwersji obligacji zamiennych na akcje. Na wstępie wymaga wyjaśnienia kwestia pojęcia wkładu niepieniężnego (aportu).Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiu ...

W spółce akcyjnej 100% akcji posiadają osoby fizyczne. Spółka zamierza podwyższyć kapitał akcyjny z kapitału zapasowego, czynność ta podlega opodatkowaniu. Czy kwota zapłaconego podatku wpłynie na wysokość kwoty, o jaką zostanie podwyższony kapitał akcyjny?

W sytuacji gdy akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne zagadnienia opodatkowania przychodu uzyskanego w wyniku wyżej opisanej operacji objęte są ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychod ...

Pytanie Banku dotyczy momentu ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcją polegającą na objęciu przez Bank akcji w spółce, wyemitowanych przez dłużnika w zamian za uprzednio powstałą wierzytelność Banku do spółki.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 17 maja 2004r. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Bank udzielił na zlecenie klienta (spółki) akredyt ...


Czy przychodem w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału narodowego funduszu inwestycyjnego jest wartość nominalna akcji funduszu, wydanych w zamian za aport?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka przewiduje objęcie nowych akcji w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. Podmiot ...

Generowanie strony w 18 ms