Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oferta publiczna

Sprzedaż akcji Banku nabytych na podstawie oferty skierowanej do pracowników i członków Zarządu Banku nie stanowi nabycia na podstawie "publicznej oferty" i nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, po rozpoznaniu odwołania Grażyny J. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 7 czerwca 2002 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. w kwocie 1.794 zł. W uzasadnieniu decyzji podano, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty motywowała podatniczka zapłatą podatku o ...

W sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego w dniu 04.02.2004 roku z tytułu sprzedaży akcji seria A Spółki „...” Spółka Akcyjna nabytych na podstawie umowy nieodpłatnego zbycia akcji zawartej w dniu 25.03.1998 roku pomiędzy Skarbem Państwa a w/w będącym rolnikiem.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2004 ( wpływ do tutejszego Organu podatkowego 09.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie uprzejmie wyjaśnia. Podatnik prosi o udzielenie informacji w sprawie opoda ...

Podatnik zwraca się z prośbą o określenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stawki podatkowej w podatku od towarów i usług dla przesyłania materiałów przetargowych (specyfikacja istotnych warunków zamówienia). W ocenie wnioskodawcy czynność przesłania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinna być czynnością niepodlegającą opodatkowaniu, gdyż nie jest dostawą towaru.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pod pojęciem towaru rozumie się - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące p ...

Czy zamiana obligacji na akcje, a następnie zbycie akcji w 2003r., rodzi obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W latach 2000, 2001 i 2003 podatnik został objęty Programem Motywacyjnym realizowanym przez PKN ORLEN S.A. W związku z powyższym otrzymał ofertę nabycia obligacji zamiennych serii A spółki PKN ORLEN S.A. Obligacje wystawiono na okaziciela, niezabezpieczone i nieoprocentowane. W październiku 2003r. podatnik dokonał zamiany w/w obligacji na akcje serii D powyższej spółki. Nominalna wartość akcji ser ...

Czy wypłata środków pieniężnych z rachunku IKE, celem dokonania zapisu na papiery wartościowe na rynku pierwotnym jest traktowana jako zwrot, w rozumieniu ustawy o IKE, co wiąże się z utratą zwolnienia podatkowego?

Oszczędzający uzyskuje na indywidualnych kontach emerytalnych ( IKE )dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych ( dywidendy z papierów wartościowych, odsetek i dyskonta od obligacji ) oraz dokonuje wypłat środków pieniężnych z rachunku IKE , celem dokonania zapisu na papiery wartościowe na rynku pierwotnym. W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z następującym pytaniem, czy wypłata przez o ...

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r..

Postanowienia Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2005 / data wpływu 18.04.2005 dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych oraz niektórych inny ...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z 26.01.2005 r. akcjonariusze-osoby fizyczne sprzedali Spółce akcje w celu umorzenia. Czy zwolnienie z art. 52 updof stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze konwersji świadectw udziałowych, a Spółka jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobierania od tych dochodów zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 13.04.2005 r. (data wpływu 18.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o ...

Czy dochód pochodzący ze zbycia akcji nabytych w transzy pracowniczej w ofercie publicznej Banku Handlowego podlega opodatkowaniu i jaka jest podstawa i uzasadnienie prawne w tej konkretnej sytuacji?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 24.01.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Pani za nieprawidłowe. W dniu 24.01.2005 r. złożyła Pani do tut. Urzędu wniosek o interpretację przepisów ...

Dotyczy nabycia akcji oraz zakwalifikowania ich do źródeł przychodów.

Wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2005 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1998 r. sprzedała Pani udziały w Spółce z o.o. M... Kupująca - S.A. M..., zapłaciła Pani część ceny określonej w umowie sprzedaży w gotówce, natomiast w miejsce zapłaty pozostałej części Spółka ...

czy wydatki na przeprowadzenie akcji mailingowych do osób znajdujących się w bazach danych Banku, stanowią koszt uzyskania przychodu nie objęty ograniczeniem art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30 maja 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jako kosztów reklamy publicznej wydatków poni ...

Generowanie strony w 4 ms