Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kopia

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o obowiązek zbierania kopii paragonów fiskalnych i okres ich przechowywania.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948, ze zm.) kasy rejestrujące muszą sporządzać równocześnie wydruki oryginałów i kopii paragonów dla każdej sprzedaży, wydruki raportów fiskalnych dobowych ...

Stan faktyczny: Spółka sprzedaje tytoń dla firmy niemieckiej na bazie Y. W fakturze jako nabywcę towaru za ceną „X” wskazuje firmę niemiecką, natomiast miejscem dostawy jest Ukraina. Firma niemiecka (nie posiada siedziby ani rejestracji dla potrzeb podatku VAT na terytorium Polski) wystawi fakturę sprzedaży dla przedsiębiorstwa z Ukrainy po wyższej cenie i ta faktura będzie podstawą do odprawy celnej tytoniu w procedurze wywozu. Firma niemiecka upoważni agencję celną, działającą przy Urzędzie Celnym, do zgłoszenia towarów w jej imieniu do procedury wywozu na Ukrainę, zleci spedytorowi odbiór tytoniu z magazynu i wywóz jego za granicę. Na dokumentach SAD firma niemiecka będzie wymieniona jako eksporter. Spółka przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpił wywóz towaru otrzyma kopię karty 3 SAD potwierdzoną przez urząd celny wyjścia. Pytanie jest następujące: czy dla Spółki jest to eksport towarów i czy kopia dokumentu SAD potwierdzona przez urząd celny wyjścia, pomimo, że Spółka nie figuruje w nim jako eksporter, upoważnia Spółkę do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku VAT ?

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14b§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia pisemną informację udzieloną przez Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w piśmie z dnia 30 września 2004r. Nr P-I/443/110/MW/04 wyjaśniając poniżej co następuje: Pismem z dnia 09.07.2004r. Spółka złożyła wniosek z prośbą o ud ...

Czy od kserokopii pełnomocnictwa, na której widoczne są skasowane znaki opłaty skarbowej na kwotę 15 zł należy pobrać opłatę skarbową na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej?

Prezydent Miasta Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy o opłacie skarbowej opłacie tej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy i wypisy. W ocenie tutejszego organu podatkowego kserokopia pełnomocn ...

Czy od wykonanej usługi za sporządzenie kserokopii dokumentacji z obserwacji pacjenta przeprowadzonej na zlecenie sądu należy naliczyć podatek VAT.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 1 września 2004 r., w sprawie udzielania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we ...

Jaki jest okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.09.2003 r., data wpływu 26.09.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze, w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowi ...

Jak długo należy przechowywać kopie raportów i paragonów fiskalnych drukowanych przez fiskalne kasy rejestrujące?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.04.2005 r, (data wpływu do US 04.04.2005 r.) uzupełnionego w dniu 05.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie: "jak długo należy przechowywać ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów spółka może zniechać przechowywania kopii faktur w formie papierowej?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 1 sierpnia 2005r., L.Dz.2748/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie ogólnego prawa podatkowego ...

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy na podstawie kserokopii dokumentu SAD ma prawo zastosować stawkę 0% na odcinku krajowym w transporcie międzynarodowym w przypadku przewozu towarów importowanych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko (...)Sp. z o. o. – przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 26.01.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy podatnik ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwoty związane z utrzymaniem Przedstawicielstwa na podstawie kwot wynikających z kopii wyciągów bankowych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) Postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając s ...

Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej na płycie CD-ROM?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.08.2006r (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 07.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spr ...

Generowanie strony w 6 ms