Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


- dotyczy opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.03.2006r. na postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 06.03.2006r., znak: US.PPM/443-94/AT/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmio ...

Wątpliwości Spółdzielni dotyczą kwestii, czy zakup atestowanego testera trzeźwości (posiadającego certyfikat) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeśli regulamin pracy nie określa szczegółowo trybu postępowania na wypadek podejrzenia naruszenia obowiązku trzeźwości przez pracowników, a powołuje się jedynie na ustawę?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 cyt. ustawy w wysokości 10% podstawy opodatkowania świadczonych usług polegających na projektowaniu, implementacji i utrzymywaniu stron internetowych, na zlecenie producentów wysokoprocentowych napojów alkoholowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imien ...

Generowanie strony w 33 ms