Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: korekta faktury

Podstawa opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie na podstawie art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z § 41 oraz § 42 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie podatku VAT (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) fakturę ...

Podatnik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją i sprzedażą wydawnictw fachowych skierowanych do placówek szkolno-oświatowych. Istota korzystania z produktu polega na tym, iż każdy z kontrahentów nabywa wydawnictwo przystosowane do archiwizacji w segregatorze, które następnie jest uaktualniane przez wymianę konkretnych stron. Produkt ma również formę programu komputerowego i każda kolejna aktualizacja dostarczana jest na nowej płycie CD i instalowana przez kontrahenta we własnym zakresie w pamięci jego komputera. Obie formy aktualizacji wysyłane są do kontrahentów pocztą. Przesyłce towarzyszy faktura VAT, która jest podstawą do dokonania zapłaty. W praktyce sprzedaży produktu zdarzają się sytuacje, w których kontrahent nie przyjmuje zaoferowanej aktualizacji, odstępując od kontynuowania zakupu wydawnictwa. W tych przypadkach kontrahent odsyła towar wraz z fakturą. Często przesyłka nie jest nawet naruszona. Wskazane sytuacje traktowane są przez Podatnika jako przypadki, w których nie dokonano żadnej czynności opodatkowanej. Podatnik nie wystawia faktur korygujących, gdyż kontrahenci odsyłają faktury bez księgowania. Zwrot oryginału faktury powoduje konieczność korygowania rejestru sprzedaży i deklaracji dla podatku od towarów i usług .W piśmie stanowiącym uzupełnienie stanu faktycznego Podatnik informuje , iż kontrahent przesyłki odmawia jej przyjęcia odsyła towar w stanie nienaruszonym w związku z tym nie dochodzi do przeniesienia prawa własności towaru. Pytanie Podatnika brzmi: „Czy Podatnik może korygować obrót z tytułu sprzedaży i podatek należny w miesiącu otrzymania zwrotu kopii i oryginału faktury VAT wraz z towarem czy w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej wydanie towaru? ”

W opisanej sytuacji określenie momentu korygowania obrotu i kwot podatku należnego uzależnione jest od faktu przeniesienia prawa własności towaru. W przypadku gdy sprzedawca wysyła zamówiony towar nabywcy a nabywca dokona np. zapłaty za towar następuje przeniesienie własności. W przypadku gdy nastąpi przeniesienie prawa własności sprzedawca zgodnie z § 41 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finan ...

Czy mam obowiązek dokonania korekty faktur VAT w związku z wpisaniem w pozycji określającej grosze kwoty "0,00"?

Odpowiadając na pismo z dnia 13 stycznia 2004 r. dotyczące uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz, 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku wyjaśnia. Ze złożonego pisma wynika, że w prowadzonej przez Pana działalności wy ...

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2002 roku otrzymała fakturę VAT za remont budynku, w którym znajduje się lokal związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, jej wartość została skorygowana fakturą korygującą w dniu 11.02.2003 roku. W dniu 17.02.2003 r. nastąpiło umorzenie kwoty wynikającej z faktury korekty. Czy wartość faktury stanowi koszt prowadzonej przez podatniczkę firmy, a umorzone zobowiązanie przychód ?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zgodnie z zasadą z ust. 4 teg ...

Czy podlega korekcie podatek należny wykazany na fakturze wewnętrznej dokumentującej działalność statutową Stowarzyszenia, skoro działalność ta podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) załącznik Nr 2, poz. 22 świadczenie usług przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe) - PKWiU 91 jest zwolnione z podatku od towarów i usług. Zgodnie natomiast z art. 19 tej ustawy podatnik ma prawo do obniżen ...

Czy dokonano prawidłowego rozliczenia dokumentów na dzień połączenia Spółek tj. na dzień dokonania wpisu tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzając za okres od daty wpisu do daty uzyskania informacji o tym wpisie przez podmiot przejmujący: - korekty faktur wystawionych w tym okresie przez łączące się spółki (korekty zostaną ujęte w rozliczeniu podatku VAT za luty 2004 r., - noty korygujące dla nabywców towarów, którzy otrzymali paragony fiskalne od spółki przejmowanej, w których dokonano zmiany danych sprzedawcy.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 12.02.2004 r. Spółka z o.o. „ABC" zwróciła się z zapy ...

Sprawa dotycząca prawidłowego sposobu dokumentowania przy zakupie telefonów komórkowych i ich późniejszej odsprzedaży po cenach promocyjnych za którą to sprzedaż dostawca wystawia faktury korygujące.

Pismem złożonym w dniu 16.12.2003 r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie prawidłowego sposobu dokumentowania przy zakupie telefonów komórkowych i ich późniejszej sprzedaży po cenach promocyjnych za którą to sprzedaż dostawca wystawia faktury korygujące. Stan faktyczny: Podatnik prowadzi zakup telefonów komórkowych w celu ich dalszej odsprzedaży dokumentując to fa ...

Czy formularz faktury korygującej musi zawierać wszystkie pozycje faktury korygowanej, czy wystarczające jest wykazanie jedynie pozycji korygowanych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.02.2004 r. (data wpływu do urzędu – 16.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D ...

1. Czy korekty mają dotyczyć tylko sprzedaży za miesiąc styczeń 2002 r., który objęty był powództwem, czy też całego okresu do 31.01.2003 r., kiedy były stosowane stawki nowego cennika nie zaakceptowane przez usługobiorcę? 2. Czy może obniżyć podatek należny o różnice podatku VAT wynikające z korekt faktur, gdy podatek ten był w całości uregulowany zgodnie z wystawianymi fakturami?

W złożonym piśmie z dnia 7 maja 2004 r. został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka wystawiała faktury zapłaty dla swojego klienta za wykonane usługi odbioru i oczyszczania ścieków oraz osadów pościekowych za kolejne miesiące 2002 r. oraz za styczeń 2003 r. według nowego cennika stawek opłat obowiązującego od 1 stycznia 2002 r. Ze względu na fakt, iż odbiorca nie zgodził się na zapłatę ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku 19% wydatków poniesionych na zakup okien w sytuacji, gdy w roku 2003 r. uiścił część kwoty wynikającej z faktury, a pozostałą część zamierza zapłacić dopiero po dokonaniu korekty faktury w roku 2004?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. podatek dochodowy ulega zmniejszeniu jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację-zajmowanego na podstawie tytułu pra ...

Generowanie strony w 4 ms