Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Fundusz Pracy

Czy do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej zalicza się składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy opłacane przez wspólników spółki jawnej ?

Według stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wspólnicy spółki jawnej zgodnie z zasadami art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) naliczają i opłacają (każdy indywidualnie) składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z ...

dotyczy wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu udzielonej spółce nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle informacji w odpowiedzi na zapytanie wspólników spółki cywilnej „E.” z dnia 17.11.2003 r. w sprawie zaliczenia do przychodu spółki wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu udzielonej ...

1. Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej podlega odliczeniu od podatku dochodowego przez osobę prowadzącą działalność rozliczającą się według podatku liniowego? 2. Czy do kosztów uzyskania należy zaliczyć składki na fundusz pracy od osoby współpracującej?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.04.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy wynika z art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezroboci ...

Podatnik wnosi zapytanie, czy obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa) oraz składki na FP i FGŚP naliczone, a nie zapłacone od niewypłaconych należności osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Co do zasady, wydatki poniesione przez osobę prawną będącą pracodawcą w związku z zatrudnieniem pracowników stanowią dl ...

Czy umorzona kwota 1.440,00 zł stanowiącą 36% pożyczki udzielonej ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 16.04.2004 r. (data wpływu 20.04.2004r.) uzupełnione pismem z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu 04.05.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, stosownie do art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśniam: Według unormowania zawartego w art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipc ...

Zapytanie dotyczy możliwości uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodów ze źródła - pozarolniczej działalności gospodarczej, wpłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dotyczących osób współpracujących, tj. żony Podatnika oraz małżonka wspólniczki.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18 V 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych pracowników młodocianych?

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 z późn.zm.), w związku z pismem z dnia 21.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego 18.08.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy n ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Podatnik możne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej: 1. diety i koszty z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą?2. wydatki związane eksploatacją i dodatkowym wyposażeniem komputera będącego własnością rodziców Podatnika? 3. zapłacone składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzący w 2003r. pozarolniczą działalność gospodarczą : ponosił koszty z tytułu podróży służbowych w kraju, korzystał z komputera domowego zakupionego wg faktury w roku 2000 r. na jego rodziców i ponosił wydatki związane eksploatacją i dodatkowym wyposażeniem do tego komputera, opłacał składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oc ...

Czy odsetki naliczone przez ZUS od niezapłaconych składek na Fundusz Pracy powinny być przez organizację posiadającą status organizacji pożytku publicznego opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Pismem z dnia 6.08.2004 r. (znak: L.dz. 414/2004) Towarzystwo „A.” zwróciło się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień: Z tr ...

Czy refundacja wydatków z Funduszu Pracy stanowi obrót?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w Państwa piśmie z dn. 11.06.2004 r. - data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2004 r. - w sprawie opodatkowania refundacji wydatków z Funduszu Pracy Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z ...

Generowanie strony w 10 ms