Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agencja

Czy możliwe jest uznanie za koszty uzyskania przychodów i ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przez podatnika na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000”, które to wydatki w dniu wpływu na rachunek bankowy podatnika dotacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonej na ich finansowanie byłyby wyksięgowane z kosztów do wysokości otrzymanej dotacji.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we ...

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania przez agenta za pomocą kasy fiskalnej przyjmowanej kwoty, jeżeli dla agenta nie powstaje obowiązek podatkowy od całej przyjętej kwoty, a jedynie od prowizji.

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 4.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948) podatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) tj. podatników wykonują ...


Jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transport lotniczy krajowy i międzynarodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 2.02.2004 r., informuje: Wyżej wymienionym pismem spółka zwróciła się z zapytaniem, jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transpo ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opłaty pobieranej przez P. sp. z o.o. jako agenta bezpośrednio od klienta na podstawie faktury VAT za wystawienie biletu lotniczego na przeloty krajowe i międzynarodowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 9.02.2003 r. (data wpływu do US 10.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 10.03.2004 r. (data wpływu do US 11.03.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj ...

Czy umowa sprzedaży wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli nabywcą tych wierzytelności będzie agencja obrotu wierzytelnościami?

W myśl przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) - w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. - podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają te czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu jej dokonania na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towar ...

Rozliczanie działalności gospodarczej w zakresie Agencji Pocztowej prowadzonej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

W dniu 12 lipca 2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynęło Pani pismo o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących ewidencjonowania wynagrodzenia prowizyjnego. Kwestię udzielania przez organ podatkowy informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego reguluje przepis art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja ...

Czy można zaliczyć wartość podatku od towarów i usług do "kosztów kwalifikowanych" inwestycji w ramach SAPARD ?.

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem podatnika z dnia 18.10.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie wyjaśnia: Po otrzymaniu wyjaśnień od Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie uprzejmie informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygani ...

Czy organizacja międzynarodowa UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees In the Near East, tj. Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Podatnik (spółdzielnia mieszkaniowa) prosi o wyjaśnienie, czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: 1) kwota otrzymanej od Agencji Nieruchomości Rolnych bezzwrotnej pomocy finansowej jest przychodem Spółdzielni, 2) koszt zakupu towarów i usług ze środków bezzwrotnej pomocy finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółdzielni oraz czy nabyte w ww. sposób środki trwałe podlegają amortyzacji?

Z treści zapytania Podatnika wynika, iż Spółdzielnia mieszkaniowa z początkiem roku 2003 stała się, w wyniku nieodpłatnego przekazania przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych), właścicielem dwóch kotłowni wraz z ich infrastrukturą. Eksploatacja tychże środków trwałych związana jest z gospodarką i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Natomiast, pierwszy e ...

Generowanie strony w 116 ms