Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot dotacji

Czy możliwe jest uznanie za koszty uzyskania przychodów i ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przez podatnika na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000”, które to wydatki w dniu wpływu na rachunek bankowy podatnika dotacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonej na ich finansowanie byłyby wyksięgowane z kosztów do wysokości otrzymanej dotacji.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we ...

Spółka wystąpiła z zapytaniem w kwestii zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych za 2003 r. z tytułu : odsetek od pożyczek udzielonych małym i średnim przedsiębiorcom oraz odsetek bankowych od środków ulokowanych na wydzielonym rachunku bankowym, na który spływają spłaty od tych pożyczek w związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwrotu dotacji, z której udzielone zostały przedmiotowe pożyczki oraz przychodów odsetkowych wygenerowanych w okresie prowadzenia przez Jednostkę funduszu pożyczkowego.

Przedmiotowe pożyczki są udzielane przez Spółkę ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej - otrzymanych przez Jednostkę w ramach umowy dotacji zawartej w dniu 28.12.1999 r. z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie). W związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwr ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż ma Pan podpisaną umowę o udzielenie dotacji na uzyskanie certyfikacji ISO-2003. Dotacji tej jeszcze Pan nie otrzymał. Zdaniem Pana dotacja z chwilą jej otrzymania będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Z przedłożonej umowy o udzielenie dotacji na uzyskanie certyfikatu ISO-2003 wynika, iż dotacja jest wypłacana jednorazowo po zakończeniu procesu certyfikacji przez przedsiębiorcę i przedłożeniu faktury oraz dowodu zapłaty potwierdzającej poniesione koszty. W opinii tutejszego Urzędu kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, zgodnie z art ...

1. Czy jako stowarzyszenie podatnik jest uprawniony do zwrotu naliczonego podatku z tytułu poniesonuych kosztów, zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia MF? 2. Czy zwrotowi winnien podlegać cały podatek, poniesiony w kosztach realizacji projektu, to jest od lutego 2004 r? 3. Czy przy faktury wystawiane przez oddział jako beneficjienta programu są podstawą do zwrotu podatku podatnikowi?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 20.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.07.2004 r.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ...

Czy dotacja przyznana stowarzyszeniu w 2004 roku, niewykorzystana i zwrócona w 2005 roku, powinna zostać doliczona do limitu obrotów, którego przekroczenie powoduje obowiązek płacenia podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach, dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 stycznia 2005 r. uzupełnionego pismem z d ...


Czy zwrot dotacji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia Przedsiębiorstwa Handlowego „..." Spółka z o. o. z siedz ...

Czy zwrócone w 2008 roku dofinansowanie rozpoznane jako przychód podatkowy w roku 2005 stanowi koszt uzyskania przychodu w roku 2008?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy sposób rozliczenia zwrotu dotacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

W którym roku podatkowym – w 2007, czy 2008 – Spółka powinna ująć korektę przychodów związanych ze zwrotem otrzymanych wcześniej dopłat (dotacji) do biletów ulgowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 51 ms