Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prenumerata

Zapytanie dot. momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika na przyszłą prenumeratę i ubezpieczenia.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr. 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym którego dotyczą tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, kt ...

Do którego roku podatkowego należy zaliczyć koszty ubezpieczeń majątkowych, usług telekomunikacyjnych, dostaw energii elektrycznej i innych mediów oraz koszty zakupu wydawnictw prenumerowanych, dla których udokumentowanie fakturą lub innym dokumentem (np. polisa ubezpieczeniowa) następuje: - w grudniu roku obrotowego, z tym że np. ubezpieczenie dotyczy roku następnego, - w styczniu roku następnego, z tym że okres rozliczeniowy dotyczy przełomu końca jednego roku podatkowego i początku drugiego roku podatkowego.

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uz ...

Jaka stawką VAT opodatkowane jest wydawanie prasy obejmującej m.in. wysyłanie raz w tygodniu do wszystkich prenumeratorów gazety internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, informuje: Z zapytania Spółki wynika, iż jej działalność polegająca na wydawaniu prasy obejmuje m.in. wysyłanie raz w tygod ...

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Spółka zajmuje się sprzedażą prenumeraty prasy zagranicznej. Prenumerata jest przesyłana przez wydawców do Podatnika lub do bezpośrednich odbiorców. Według informacji przedstawionych przez Spółkę, wydawca zagraniczny jest podatnikiem podatku VAT i obciąża fakturą za zamówienie bezpośrednio firmę EuroPress.

Art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku. W myśl przepisów art. 51 ust. 1 zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trz ...

Koszty uzyskania przychodów

Stan faktyczny przedstawiony w pisemnym zapytaniu: Jednostka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponosi koszty ogólne nie związane z konkretnymi przychodami np. koszty ubezpieczenia majątku, prenumeraty czasopism lub wynikające z przepisów prawa np. opłaty za korzystanie ze środowiska, wpłaty na Fundusz Promocji Mleczarstwa itp. Powyższe opłaty dokonywane są z góry (np. ubezpieczenia, p ...


Zapytanie dotyczy stosowania kosztów uzyskania przychodów w związku z opodatkowaniem dochodów z kapitałów pieniężnych. W grudniu 2003 roku zawarłam umowę z Telekomunikacją Polską SA na dostarczanie usługi stałego łącza internetowego (SDI). Faktura VAT opłaty instalacyjnej wystawiona została i opłacona w lutym 2004 r. Zlecenia dotyczące obrotu papierami wartościowymi dokonuję za pomocą stałego łącza SDI (posiadam rachunek w biurze maklerskim CDM Pekao SA). Przez 9 miesięcy roku podatkowego korzystałam z programu Parkiet Trade, umożliwiającego podgląd notowań w czasie rzeczywistym (za pośrednictwem Internetu) w zamian za opłacanie abonamentu. Posiadam na tą działalność faktury VAT. Przez 1 miesiąc korzystałam z prenumeraty dziennika "Parkiet " (wydawca PARKIET Media SA) obejmującej także dostęp do w/w danych (prenumerata automatycznie umożliwiała dostęp do podglądu notowń poprzez program Parkiet Trade) - posiadam fakturę VAT. Czy mogę odliczyć jako koszt uzyskania przychodów następujace wydatki: 1. opłata instalacyjna za łącze internetowe 2. miesieczny abonament za łącze internetowe SDI 3. abonament za program umożliwijacy podgląd notowań 4. prenumerata dziennika "Parkiet" (wydawnistwa PARKIET MEDIA SA) Moim zdaniem są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2005 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: – ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 22.03.2005 roku uzupełnionym w dniu 28.04.2005 ro ...

Podatnik pyta, czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej rozliczanej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów można zaliczyć wydatki na prenumeratę prasy, tj. dziennika i tygodnika - 127 zł za kwartał.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2005 r., który wpłynął do organu w dniu 07.03.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualne ...

Jaką datę należy uznać za moment powstania obowiązku podatkowego u wydawcy miesięcznika, w przypadku otrzymywania od kontrahentów wpłat abonamentowych na poczet sprzedaży prenumeraty rocznej (półrocznej lub kwartalnej) miesięcznika?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity DZ. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.06.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania osób prawnych za 2005 r. postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy ...

Czy wydatki na ubezpieczenie samochodów i prenumeratę czasopism dotyczące bieżącego roku podatkowego i następnego mogą być potrącone w momencie ich poniesienia?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki Akcyjnej na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 12 września 2005r. Nr DP/P1/423-0086/1/05/AP dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Generowanie strony w 22 ms