Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia rzeczowe

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) odpowiadając na Wasze zapytanie z dnia 02.01.2003 roku (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: W myśl przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.) - wolna od podatku dochod ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Urząd Skarbowy w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów 1 prawa podatkowego informuje: W podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. Z ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo znak: FK 3112/62/2003 z dnia 06.03.2003 r. (data wpływu – 12.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa si ...

Czy wartość bonów towarowych, które zostały sfinansowane innymi środkami niż pochodzącymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu związków zawodowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nie przekraczającej w ...

Czy wartość bonów towarowych, które zostały sfinansowane innymi środkami niż pochodzącymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu związków zawodowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w tym przypadku wartość zakupionych bonów stanowić będzie koszt uzyskania przychodu dla firmy?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy stanowi, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na ...

Czy są zwolnione z opodatkowania nagrody rzeczowej dla żołnierzy.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących wypłat nagród rzeczowych żołnierzowi, wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 l ...

W związku z prowadzeniem przez stowarzyszenie kursów występuje konieczność najmu lokalu. Podatnik pyta, czy przekazane świadczenia rzeczowe (materiały biurowe, papier do drukarek, środki czystości itp.) w zamian za udostępnienie przez szkołę lokalu – zgodnie z zawartą umową – będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuj ...

Czy bony towarowe wydawane pracownikom oraz emerytom i rencistom sfinansowane w całości ze środków ZFŚS podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 23.02.2004 r. (znak: I US.XVII/415/11/04) w następujący sposób: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o poda ...

Czy wartość wydanych pracownikom napoi na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy ?

Przychodem ze stosunku pracy, jak to wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za ...

Czy zakupione dla pracowników przez zakład pracy karnety wstępu na basen i siłownię, a także karty stałego widza do teatru, opery, bilety do kina, bilety na koncerty muzyczne i występy estradowe oraz organizowane przez zakład pracy imprezy kulturalno-oświatowe i rekreacyjno- sportowe, w tym festyn zakładowy dla załogi oraz grzybobranie, finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można uznać za rzeczowe świadczenia, które na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 01.01.2004r są wolne od podatku dochodowego?

Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zaw ...

Generowanie strony w 55 ms