Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organizacje pożytku publicznego

- dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pożytku publicznego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku w piśmie z dnia 26.02.2004 r., znak US.III/415/6/04, dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pożytku ...

1. Czy do rozliczenia darowizn przekazanych w okresie od 1.01.2004 r. do 31.03.2004 r. powinny być stosowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone od 1.01.2004 r., czy też w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r.? Wątpliwości podatnika wynikają z faktu, iż jego rok podatkowy rozpoczął się 1.04.2003 r. i trwa do 31.03.2004 r. 2. Czy darowizny przekazane po 1.04.2004 r. na rzecz organizacji, które realizują cele pożytku publicznego, a nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozparzeniu zapytania podatnika, informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem złożonego wniosku: Podatnik wn ...

Podatnik wystąpił z zapytaniem czy w przypadku wpłaty w wysokości 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego tj. Związku Harcerstwa Polskiego w sytuacji, gdy wpłata będzie dokonana na konto bankowe Hufca ZHP w Oleśnicy, a nie na konto Głównej Kwatery ZHP w Warszawie będzie mógł skorzystać ze zmniejszenia podatku dochodowego w sposób przewidziany w art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady odliczania od podatku wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego zostały uregulowane w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. art. 27d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 cytowanego wyżej art. podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, od dochodó ...

Jaka jest stawka podatku VAT na działalność w zakresie organizowania przez ZHP imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz ...

Czy darowizna, nie przekraczająca 10% dochodu, dokonana na rzecz Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego podlega odliczeniu od dochodu u podatnika podatku dochodowego do osób prawnych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 06.05.2004 r. (uzupełnione w dniu 18.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące ustalenia czy darowizna w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu przekazana na cele edu ...

Czy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.)w związku z wnioskiem z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wyj ...

Czy przekazane na rzecz Klubu Sportowego prowadzącego działalność w zakresie upowszechniania kultury i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji żużlowej darowizny są możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania ewentualnych darczyńców?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 10.03.2004 r. (data wpływu 15.03.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku ...

Czy usługi statutowe świadczone przez organizacje członkowskie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu?

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt. 1 załącznik nr 4 poz. 10 w/w ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe). Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż jest on organizacją członkowską o charakterze “no profit” i prowadzi wyłącznie działalność statutową. Zdaniem Podatnika usługi pole ...

Czy płatnik może dokonywać na pisemną prośbę podatnika potrącenia z comiesięcznej zaliczki na podatek i przekazywać tę kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, czy też zainteresowany pracownik sam musi dokonać tej wpłaty i odliczyć to w zeznaniu rocznym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 01.04.2004 r. znak CMRF-3223/03/2004 (data wpływu 02.04.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 20.04.2004 r., znak CMRF-3223/03/2004 (data wpływu: 23.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakres ...

dotyczy zmniejszenia podatku w zeznaniu podatkowym za 2003 r., w związku z wpłatą dokonaną na konto Caritas diecezji, nie będącej organizacją pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.), podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami, na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Odrębne przepisy, o któr ...

Generowanie strony w 3 ms