Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wolentariat

- dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pożytku publicznego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku w piśmie z dnia 26.02.2004 r., znak US.III/415/6/04, dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pożytku ...

Czy zwrot kosztów dojazu do pracy stanowi dla wolontariuszy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiwm dochodowym?

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Jak stanowi art. 42 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia odpo ...

Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

Czy darowizna rzeczowa przekazana w 2004 r. na rzecz publicznego gimnazjum z przeznaczeniem na działalność oświatową może zostać odliczona od dochodu do opodatkowania w wysokości nie przekraczającej 10 % dochodu,w myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2004 r. bez znaku (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2004 r), Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Zapytanie Spółki dot ...

Czy wypłacane kwoty "kilometrówki" na rzecz wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fundacja prowadzi działalność społeczną i obywatelską, obecnie realizuje projekt, którego celem jest przeszkalanie osób bezrobotnych; przy realizacji wskazanego projektu zaangażowane są osoby, które wykonują swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i w ramach wolontariatu. Dla potrzeb realizacji projektu (dojazdy na szkolenia) fundacja zawarła z tymi osobami umowy o użytkowanie prywatnych ...

Czy w ramach prowadzonej działalności przez organizację pożytku publicznego przysługuje zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów działając na podstawie przepisu art. 216 oraz 14 a par. 1,3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. w sprawie udzielania pisemnej informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Pana za prawidłowe w części dotyczącej podatku od czyności cywilnoprawnych. U ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota wypłacona tytułem zwrotu kosztów ponoszonych przez podatnika będącego wolontariuszem?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 czerwca 2005 roku wniesionego przez S. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w .... z dnia 13 czerwca 2005 roku znak: stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika, ujętego we wniosku z dnia 15 marc ...

Czy wypłacone wynagrodzenie dla pracownika będzie korzystało ze zwolnienia w myśl art.21 ust.1 pkt46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art.14a§1, §3 i §4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia X z siedzibą w Radomiu przy ul. X NIP X z dnia 17.07.2006r. (data wpływu - 17.07.2006r.) uzupełnionego w dniu 05.10.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Dot. opodatkowania pomocy materialnej w formie bezpośredniej wypłaty środków pieniężnych na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej (zakup leków, zwrot kosztów dojazdu na rehabilitację i udokumentowane wydatki) finansowane przez Towarzystwo w ramach jej statutowej działalności ze środków pochodzących z darowizn jak i innych kwest.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) art. 9 ust. 1, art. 21 pkt 79 i 117 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późn. zm.) NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO w PRZEMYŚLU po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2006r. (data wpływu 08.06.2006 r.) P. w sprawie udzielenia pisemnej ...

Zwolnienie z opodatkowania przychodu powstałego po stronie pracowników z tytułu zwrotu poniesionych wydatków, jak również korzystanie ze świadczeń zapewnionych przez pracodawcę, związanych z udziałem pracowników w akcji woluntarystycznej w ramach realizacji polecenia służbowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 25 ms