Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utwory

Koszty uzyskania przychodów za napisanie planu marketingowego w ramach umowy zlecenia.

Odpowiadając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w związku ze złożonym pismem w dniu 09.01.2003r. w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów za napisanie opracowania „Plan Marketingowy na rok 2002”, tut. Urząd informuje. O zastosowaniu normy kosztów uzyskania przychodów wysokości 50% zgodnie z przepisami art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lip ...

Kto jest obowiązany odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od umowy o dzieło w sytuacji gdy dochody uzyskiwane są w Szwecji? Czy podatnikowi uzyskującemu dochody w związku z tłumaczeniem utworów przysługuje prawo zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 20.02.2004 r. w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu osobiście wykonywanej działalności, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Spółka nawiązała umowy cywilnoprawne w sprawie rozpowszechniania wizerunku z pracownikami oraz byłymi pracownikami. Jaki powinien być to rodzaj umowy: zlecenie czy o dzieło oraz jakie należy naliczyć koszty uzyskania przychodu? Czy należy opłacić podatek VAT i w jakiej wysokości?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka nawiązała umowy cywilnoprawne w sprawie rozpowszechniania wizerunku z pracownikami oraz z byłymi pracownikami - osobami, które przeszły na świadczenia przedemerytalne. Osoby te udzieliły zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku twarzy i sylwetki we wszystkich materiałach reklamowych. Z tytułu udziału w sesjach fotograficznych, Spółka ...

Czy należy dokumentować wpłaty dokonywane na konto Stowarzyszenia ZAIKS za wykorzystywanie utworów objętych ochroną praw autorskich?

Na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem ZAiKS, upoważniającej do wykorzystywania utworów chronionych prawami autorskimi, podatnik po zakończonej imprezie przekazuje tantiemy należne autorom utworów wpłacając je bezpośrednio na konto Stowarzyszenia lub w jego kasie. Stowarzyszenie nie dokumentuje powyższej transakcji ani rachunkiem, ani fakturą VAT. W ocenie pytającego Stowarzyszenie ZAiKS p ...

dotyczy kwestii stosowania 50%-ych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich do przychodów otrzymywanych na podstawie umowy o dzieło

Z pisma płatnika wynika, iż zawiera on umowyo dzieło, których przedmiot polega m.in. na: przygotowaniu przez absolwenta Akademii Muzycznej koncertu i widowiska muzycznego według własnego scenariusza, przygotowaniu przez absolwenta Akademii Teatralnej przedstawienia według własnej reżyserii, przygotowaniu przez magistra sztuk plastycznych scenografii do przedstawień teatralnych, wykonaniu koncertu ...


Czy koszt zakupu badań marketingowych oraz usług kreacji reklamy należy rozliczyć jednorazowo w dacie poniesienia, czy rozliczyć w kolejnym roku podatkowym, w którym nastąpi emisja, przygotowanej na podstawie badań, reklamy i promocji? Jeśli koszty te należy rozliczyć w przyszłym roku, to czy zaliczyć jednorazowo w koszty, czy rozliczać 12 miesięcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawi ...

Czy wykonanie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przeniesienie majatkowych praw autorskich do tego utworu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz że zawiera umowy o dzieło z XX – podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie reklamy. Przedmiotem umowy jest stworzenie utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto Strona prz ...

Czy Płatnik nie może zastosować koszty uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof dla wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dotyczących tłumaczenia tekstów specyfikacji przetargowej oraz życiorysów do przetargu, gdzie nie następuje przeniesienie praw autorskich?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dn. 07.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o s t a n a w i a - uznać ...

Czy w przedstawionych poniżej okolicznościach i przy spełnieniu wskazanych warunków (w szczególności: oznaczeniu w umowie o pracę oraz w Regulaminie Wynagradzania tej części wynagrodzenia ze stosunku pracy, która stanowi honorarium autorskie), zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie określenie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu otrzymanego przez konsultanta Spółki z tytułu tak określonego honorarium autorskiego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki z siedzibą w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwag ...

Generowanie strony w 46 ms