Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kodeks cywilny


Czy umowa o przejęcie długu zgodna z art. 519 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego rodzi obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04-05-2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Przedmiotem rozpatrywanego zapytania jest kwesta czy umowa o przejęcie długu rodzi obowiązek uiszczenia podatku od ...

Jak zakwalifikować pod względem podatku od towarów i usług czynność sprzedaży waluty obcej zawartą między wnoszącym zapytanie a osobą fizyczną (konsumentem)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zamierza sprzedać na rzecz osoby fizycznej, ...

Informacja dotyczący opodatkowania wynagrodzenia z tytułu zawartej pomiędzy syndykiem masy upadłości a osobą fizyczną, która zmarła przed dokonaniem wypłaty.

W dniu 10 listopada 2004 r. zwrócił się Pan do tutejszego organu z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej opodatkowania wynagrodzenia z tytułu zawartej pomiędzy syndykiem masy upadłości a osobą fizyczną, która zmarła przed dokonaniem wypłaty. W odpowiedzi na zapytanie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ...

Czy przychody otrzymane na podstawie postanowienia sądu o zabezpieczeniu potrzeb rodziny podczas trwania procesu o rozwód podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 16.02.2005 r., uzupełnionym w dniu 15.03.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...

Czy w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego a tym nastąpieniu przejęcia dotychczasowych pracowników sprzedanej firmy, nowy pracodawca ma obowiązek wystawić jedną informację PIT-11 za cały rok podatkowy oraz czy nowy pracodawca ma obowiązek obliczenia podatku (PIT-40) za przejętych pracowników, jak również kontynuować obliczanie zaliczek na podatek dochodowy przy uwzglęnieniu kontynuacji skali podatkowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ...

Czy fakt zbycia wybranych składników majątki Spółki będzie zbyciem przedsiębiorstwa i czy w przypadku takiej transakcji bedzie miał zastosowanie art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w piśmie z dnia 24.01.2005 r. z zakresu podatku od towarów i usług. potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu U Z A S A D N I E N I E Wniosk ...

Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy transakcja polegać będzie na zbyciu większości aktywów Spółki, tzn. : nieruchomości położonych na terenie dwóch miejsc prowadzenia działalności, maszyn i urządzeń, wybranych znaków towarowych, receptury i dokumentacji technicznej, zapasów surowców i materiałów, wyrobów gotowych, produkcji w toku (transakcja obejmuje także przekazanie pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy) stanowi sprzedaż przedsiębiorstwa i czy podlega wykazaniu w deklaracji VAT czy jest czynnością podlegająca podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 08.02.2005r, (doręczony w dniu 08.02.2005r.) z zakresu podatku od towarów i usług potwierdzastanowisko przedstawione w zapytaniu. UZASADNIENIE Podatnik następująco prze ...

Czy sprzedaż wierzytelności własnej dokonywana sporadycznie jest czynnością podlegającą VAT, ale zwolnioną i w związku z tym nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych?Czy, z uwagi na sporadyczność tych transakcji, w przypadku potraktowania tej sprzedaży wierzytelności jako zwolnionej z VAT, możemy jej nie uwzględniać do wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 i 6, w celu sporządzenia korekty rocznej VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 4 kwietnia 2005r. (data wpływu do urzędu), uzupełnionego w dniach 18 kwietnia i 2 maja 2005r., żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 8, art. 43 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usłu ...

Generowanie strony w 28 ms