Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynność prawna

Czy czynności realizowane przez bank będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W ramach restrukturyzacji bank przejmuje majątek stanowiący towary na zaspokojenie części udzielonego kredytu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za świadczenie wierzytelności lub w miejsce świadcze ...


Jak zakwalifikować pod względem podatku od towarów i usług czynność sprzedaży waluty obcej zawartą między wnoszącym zapytanie a osobą fizyczną (konsumentem)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zamierza sprzedać na rzecz osoby fizycznej, ...

Czy opodatkowane podatkiem od towarów i usług są czynności obrońcy z urzędu wykonywane na zlecenie sądu przez adwokatów?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zatem również świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia cz ...

Wspólnicy Spółki zagranicznej (A) na mocy podjętej uchwały ustanowili na rzecz innej Spółki zagranicznej (B) udziały w Spółce (A). Udziały te pokryte mają zostać w formie wniesienia przez Spółkę zagraniczną (B) aportu do Spółki (A). Przedmiotem aportu są m.in. udziały w spółce polskiej. Czy powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Przedstawiona przez spółkę umowa o ustanowieniu udziałów zawarta pomiędzy dwoma podmiotami zagranicznymi (Spółka nie jest stroną przedstawionej czynności) nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnop ...

Czy dokonanie przez podatnika czynności przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki budowlanej na rzecz Urzędu Miasta w zamian za zmiany w akcie notarialnym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz, 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga - stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest ...


Za usługę w rozumieniu art.8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uzać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi.

Pismem z 13 czerwca 2005 r. K. sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania polskich przepisów podatkowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie - czy otrzymanie premii pieniężnej przez należy traktować jako świadczenie usługi rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po ...

Jednostka pyta czy w opisanej powyżej sytuacji ma zastosowanie art 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 19.12.2006 r., (data wpływu do tut. Urzędu 20.12.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdz ...

Jednostka pyta o skutki podatkowe opisanej powyżej sytuacji dla wynajmującego.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 19.12.2006 r., (data wpływu do tut. Urzędu 20.12.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdz ...

Generowanie strony w 90 ms