Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agencja celna

Czy otrzymanie dokumentu celnego oraz towaru - w przypadku dokonania odprawy celnej - przez agencję celną działającą w oparciu o pełnomocnictwo bezpośrednie jest równoznaczne z otrzymaniem tego dokumentu i towaru przez podatnika ?

Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r.o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Ust. 3a w/w przepisu sta ...

Sp. z o. o. świadczy usługi wypełniania dokumentów celnych związanych z międzynarodowym transportem drogowym na przejściach granicznych zarówno na terytorium RP jak i na przejściach na terenie znajdującym się pod administracją RP. W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje zakupu usługi najmu pomieszczeń znajdujących się poza granicami RP od firmy niemieckiej, dokonuje również zakupu usług telekomunikacyjnych od niemieckiej firmy telekomunikacyjnej. Sp. z o. o. zwraca się z wnioskiem o stwierdzenie sposobu poprawnego opodatkowania podatkiem VAT następujących czynności: 1. usługa sporządzenia dokumentów odprawy celnej na przejściu znajdującym się na terytorium RP dla:dostawy towarów których miejscem dostawy i nabywcą jest podatnik z UE. Według Spółki usługa jest wykonywana na terytorium RP, towar nie jest eksportowany do kraju trzeciego - stawka za czynności dokonywane przez spółkę wynosi 22%dla dostawy towarów opuszczających terytorium UE których nabywcą jest podatnik z poza UE. Zdaniem Spółki miejsce ma eksport towarów i usługi agencji celnej dotyczące towaru opuszczającego obszar RP oraz obszar UE stawka VAT wynosi 0% Spółka ma wątpliwości czy za eksport towarów należy uznawać jedynie towar wyprodukowany lub kupiony w Polsce, czy np. producent czeski wywożący towar przez przejście graniczne w Koroszczynie do Białorusi wykonuje eksport towarów umożliwiający Spółce obciążenie dostawcy czeskiego fakturą VAT ze stawką 0%. W ocenie Spółki stawka podatku winna wynosić 22% Czy jako eksport towarów -wywóz poza granice UE uznawać należy wywóz towarów, których zakup dokonała firma szwajcarska w Szwajcarii, po czym towar ten został wywieziony przez przejście graniczne w Koroszczynie poza granicę UE. Wykładnia gramatyczna definicji eksportu towarów zawarta w ustawie o PTU kwalifikuje tą sytuację jako eksport towarów a usługa agencji celnej jako dotyczącą eksportu towarów powinna wynosić 0%. Zdaniem Spółki działanie firmy Szwajcarskiej stanowi tranzyt, a nie eksport towarów w konsekwencji czego usługa agencji celnej winna zostać opodatkowana 22% stawką VAT. 2. usługa sporządzania dokumentów odprawy celnej na przejściu granicznym znajdującym się poza terytorium RP (Goerlitz) - Spółka wykonuje usługę sporządzania dokumentów celnych na rzecz nabywcy z Niemiec. Siedzibą Spółki jest miasto Zgorzelec, miejscem wykonywania działalności murowany budynek w Goerlitz. Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że miejscem świadczenia usług jest siedziba lub miejsce stałego wykonywania usług. Stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, natomiast jeśli jako miejsce świadczenia usług, przyjąć miejsce wykonywania działalności tj. terytorium Niemiec wówczas przedmiotowa usługa będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. Podatnik stosuje stawkę 22% dla usług wykonywanych w Goerlitz. 3. zakup usługi najmu pomieszczeń i korzystania z linii telefonicznej na przejściu znajdującym się poza terytorium RP w Goerlitz, gdzie wynajmującym jest niemiecki właściciel budynku w Goerlitz. W ocenie Spółki ma miejsce import usług z tytułu którego powstaje obowiązek w podatku od towarów i usług w miesiącu otrzymania usługi, podatek ten podlega odliczeniu w tym samym miesiącu co podatek należny.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypad ...

Jaka data decyduje o odbiorze dokumentu celnego w przypadku odbioru tego dokumentu przez reprezentującą podatnika agencję celną?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.01.2004 r. wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, czy przy imporcie towarów data otrzymania dokumentu celnego oraz towaru w rozumieni ...

1. Agencja celna działająca w formie spółki cywilnej, która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, wymierzonych temu podmiotowi decyzją ostateczną wydaną przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), jest po wejściu w życie tych przepisów stroną uprawnioną do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło temu podmiotowi. 2. Jeżeli po złożeniu przez agencję celną działającą w formie spółki cywilnej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło agencja celna została zlikwidowana, były wspólnik spółki cywilnej nie staje się stroną postępowania. Może natomiast, powołując się na art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.), złożyć w swoim imieniu wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wspomnianej decyzji.

Przedstawione wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Agencja Celna "M." w S., spółka cywilna W. Sz., W. K., zgłosiła w dniu 23 listopada 1996 r. do odprawy celnej w Urzędzie Celnym w Rz. artykuły sportowe na podstawie dokumentu SAD nr 111419/373211. Podmiotem dokonującym obrotu tym towarem z zagranicą był Andrzej O., obywatel Rosji, a zabezpieczenia majątkowego nal ...

Pytanie Podatnika dotyczy ustalania wskaźnika proporcji, o której mowa w art.90 ust.2 ustawy o VAT.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 25.02.2005 r. (data wpływu 02.03.2005r.) – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). uzna ...

1) Czy agencja celna postępuje prawidłowo stosując stawkę podatku VAT 0% do świadczonych przez siebie usług na zlecenie polskiego kontrahenta, polegających na obsłudze celnej związanej z eksportem towarów do państwa trzeciego?2) Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury (dokumentującej wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji celnej związanej z eksportem towarów) na podmiot z państwa trzeciego, tj. rzeczywistego płatnika, gdy zleceniodawcą tej usługi jest polski podmiot gospodarczy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2006r. stwierdza, iż świadczenie usług polegających na obsłudze celnej w związku z eksportem towarów opodatkowane jest stawką VAT 0% za ...

Wątpliwości Spółki dotyczą wysokości stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są związane z eksportem towarów usługi załatwiania formalności celnych oraz składowania towarów, którymi Spółka obciąża odbiorcę z kraju trzeciego.

W dniu 3 listopada 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pismem z dnia 12 stycznia 2006 r. Nr PPII/443/405/17/05 wezwał Spółkę do uzupełnienia braków w złożonym wniosku. Pismem z dnia 30 stycznia 2006 r. Spółka uzup ...

Czy uregulowana po zaprzestaniu działalności spółki kwota długu celnego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2004r. poprzez złożenie korekt zeznania przez wspólników spółki ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawio ...

Czy zapłacone wraz z kwotą długu celnego odsetki za zwłokę stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Moim zdaniem odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Podatnik ma wątpliwości, czy należności celne oraz koszty za obsługę należności celnych są kosztem uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Generowanie strony w 8 ms