Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedstawicielstwa

Czy otrzymanie dokumentu celnego oraz towaru - w przypadku dokonania odprawy celnej - przez agencję celną działającą w oparciu o pełnomocnictwo bezpośrednie jest równoznaczne z otrzymaniem tego dokumentu i towaru przez podatnika ?

Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r.o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Ust. 3a w/w przepisu sta ...

czy w związku z wypłatami przedmiotowych wynagrodzeń na rzecz osób zatrudnionych w Przedstawicielstwie Spółki na podstawie umowy o pracę w Czechach i na Węgrzech po stronie płatnika powstaje obowiązek pobrania w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obowiązek poinformowania o fakcie zawarcia przedmiotowych umów?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60 tekst jednolity) – Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej spra ...

Czy zakupy dokonywane przez przedstawicielstwo zagraniczne Spółki nie stanowią dla XXX S.A. podstawy do naliczenia i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstaw ...

Czy koszty działalności Przedstawicielstwa w Moskwie, ponoszone przez Spółkę (wynajem biura, wszelkie koszty obsługi prawnej, finansowej itp., pensja Dyrektora Przedstawicielstwa, koszty kupna i eksploatacji samochodu, reprezentacji i reklamy) są kosztami uzyskania przychodów Spółki? Przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych ...

Czy w przypadku, gdy przedstawicielstwa handlowe Strony w Rosji, w Czechach i na Węgrzech nabywają w tych krajach usługi napraw i remontów ruchomości świadczone na potrzeby tych przedstawicielstw, są one opodatkowane w krajach, w których znajdują się przedstawicielstwa i tym samym nie dochodzi w tym wypadku do importu tych usług przez Stronę w Polsce

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki akcyjnej z dnia 23.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku, gdy przedstawicielstwa handlowe Strony w Rosji, w Czechach i ...


Czy wydatki poniesione przez przedstawicielstwo spółki znajdujące się na Ukrainie mogą być udokumentowane przez Centralę kopiami dokumentów (poświadczonymi za zgodność z oryginałem)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2005r. (data wpływu 05.10.2005r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w sprawie dokumentowania prz ...

Czy zakup usług od zewnętrznych podmiotów takich jak wynajem lokalu na siedzibę Przedstawicielstwa winien być rozpoznany przez Spółkę jako import usług i opodatkowany podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zakupu usług wymienionych w pkt I lit. b) pisma z dnia 25 października 2005 r. jest prawidłowe. UZASADNIE ...

Czy ponoszone przez przedstawicielstwo koszty funkcjonowania (wynagrodzenia pracowników, podatki itd.) finansowane przez Spółkę winny być rozpoznane przez Spółkę jako import usług i opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zakupu usług wymienionych w pkt I lit. c) pisma z dnia 25 października 2005 r. jest prawidłowe. UZASADNIE ...

Pytanie dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych przez zagraniczne Przedstawicielstwo Spółki.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych przez Jej zagraniczne Przedstawicielstwo, opisane w ...

Generowanie strony w 58 ms