Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: upadły

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność od dłużnika postawionego w stan upadłości?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 10 lutego 2004 r. uzupełnion ...

Jak zakwalifikować w ewidencji firmy postawionej w stan upadłości środki przekazane przez komornika, pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, która nie była składnikiem związanym z działalnością gospodarczą i jakie ewentualne zobowiązania podatkowe ciążą wobec podatnika z ww. tytułu?

Majątek osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą i rozliczającej podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, został zajęty przez komornika sądowego. Składnikami majątku były środki trwałe wykazane w ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy oraz jego majątek prywatny, na który składała się m. in. nieruchomość nie związana z prowadzoną przez przedsiębiorcę d ...

Czy wydanie przez syndyka rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na rzecz banku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu 08.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług ...

Czy przychód upadłego pracującego za wynagrodzeniem na podstawie postanowienia sądu jest przychodem o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co skutkuje obowiązkiem poboru zaliczek na podatek dochodowy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2005r., (wpływ do tut. organu podatkowego 25.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznaje za ...

Czy nabywca nieruchomości w postępowaniu upadłościowym związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą upadłego (stanowiącej składnik masy upadłości upadłego przedsiębiorcy), której wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000,00zł. będzie ponosił odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie z upadłym, który był podatnikiem, za powstałe do dnia nabycia prawa do nieruchomości zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez upadłego działalnością gospodarczą w trybie art. 112 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Pismem z dnia 11.05.2005 r. podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej - czy nabywca nieruchomości w postępowaniu upadłościowym związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą upadłego (stanowiącej składnik masy upadłości upadłego przedsiębiorcy), której wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000,0 ...


Kto ponosi odpowiedzialność wobec organu podatkowego z tyt. zobowiązań podatkowych oraz innych należności publiczno-prawnych powstałych w trakcie postępowania upadłościowego dotyczącego podatnika jako osoby fizycznej?Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe upadłego podatnika, które powstało przed datą ogłoszenia upadłości?Czy i kiedy upadły podatnik może uzyskać dochody, działając przy wykorzystaniu nowego nr NIP?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a, art. 14b, art. 14c, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.11.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za nieprawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Zgodnie z treścią art. 230 ust ...

czy w przypadku, gdy sąd umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku środków na jego kontynuowanie, wobec podmiotu, u którego Spółka posiada: 1. wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, zgłoszone i uznane przez sąd, na co Spółka posiada stosowane dokumenty; 2. wierzytelności powstałe w trakcie prowadzenia działalności przez upadłego reprezentowanego przez syndyka, za usługi remontu oświetlenia świadczone na podstawie pisemnej umowy z syndykiem, udokumentowane fakturami VAT, co do których Spółka uzyskała sądowy tytuł wykonawczy, którego nie skierowała do egzekucji; 3. wierzytelności powstałe w trakcie prowadzenia działalności przez upadłego reprezentowanego przez syndyka, za dostawę energii elektrycznej świadczone na podstawie pisemnej umowy z syndykiem, udokumentowane fakturami VAT, których Spółka nie skierowała na drogę postępowania sądowego; 4. wierzytelności powstałe w trakcie prowadzenia działalności przez upadłego reprezentowanego przez syndyka, za dostawę energii elektrycznej, które nie zostały oparte na pisemnej umowie z syndykiem, lecz jedynie udokumentowane fakturami VAT, których Spółka nie skierowała na drogę postępowania sądowego; może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wymienione powyżej, nieściągnięte wierzytelności przysługujące Spółce.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 05.04.2006r. (data wpływu do Urzędu 06.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę pr ...

Czy jako nabywca nieruchomości, będącej składnikiem majątku upadłego przedsiębiorstwa, nabytej w postępowaniu upadłościowym, Spółka będzie odpowiedzialna na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej?

Spółka AAA zamierza nabyć od syndyka masy upadłości spółki X w upadłości w Białymstoku w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość zabudowaną (o wartości przekraczającej 15.000 zł), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ... założona w Sądzie Rejonowym w ... Nieruchomość obciążona jest hipoteką przymusową z tytułu zaległości w opłatach zobowiązań podatkowych.Zobowiązania powyższe został ...

Czy do transakcji zawieranych przez Syndyka ma zastosowanie przepis art. 112 Ordynacji podatkowej, nakładający na nabywcę składników majątku podatnika odpowiedzialność solidarną za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z jego działalnością gospodarczą?

W dniu 24.10.2006 r. do Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald wpłynął wniosek podatnika – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza nabyć dz ...

Generowanie strony w 103 ms