Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samorząd zawodowy

Czy członek samorządu zawodowego radców prawnych, wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych i otrzymujący dochody w formie ryczałtu z tytułu wykonywania czynności kontrolnych – korzysta ze zwolnienia, o których mowa w art.13 ust.1 pkt 5 oraz art.21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 z późn.zm.)

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym otrzymuje Pan dochody w wysokości 1.300,00zł. miesięcznie z tytułu wykonywania czynności kontrolnych jako Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wybrany przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Z załączonej przez Pana informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2003 PIT-8B płatnik pobrał od Pana dochodów podatek w wysokości ...

Czy opłacane za pracowników składki do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy?

Stosownie do art. 6 ust. 1 i art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje ...

Czy jeżeli organizacja zrzeszająca inżynierów zrefunduje członkowi równowartość składki, dla jej członka powstanie z tego tytułu przychód?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.03.2005 r. (data wpływu 4.04.2005 ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w momencie sprzedaży w/w samochodów, powstaje obowiązek korygowania VAT naliczonego, który Spółka odliczyła w momencie ich zakupu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za pr ...

Czy coroczne obowiązkowe opłaty ponoszone z tytułu przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i jej Izb Regionalnych, a także koszty opłat egzaminacyjnych dla zdobywania niezbędnych uprawnień budowlanych potrzebnych do wykonywania zawodu można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu, a jeżeli można, to czy dowody wpłaty i otrzymane pisemne zaświadczenia o przynależności lub uzyskanych uprawnieniach są wystarczającymi dokumentami do stwierdzenia poniesionych kosztów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ...

Czy wydatki dotyczące opłacenia składek członkowskich z tytułu przynależności do Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są kosztami uzyskania przychodów ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dotyc ...

Czy wpłaty do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wpłaty na kurs kwalifikacyjny mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dotyc ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki bezpośrednio ponoszone przez Spółkę na składki członkowskie opłacane za swoich pracowników z tytułu ich przynależności do izby samorządu zawodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na refundację zapłaconych przez pracowników składek członkowskich z tytułu ich przynależności do izby samorządu zawodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

Czy wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu opłacania za pracowników kosztów przynależności do izby inżynierów budownictwa, tj. składek członkowskich na rzecz okręgowych izb inżynierów budownictwa, składek na rzecz Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC ponoszonych łącznie ze składką na izbę krajową, stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy refundacja pracownikom poniesionych przez nich kosztów, o których mowa powyżej, w szczególności składek na ubezpieczenie OC, stanowi koszt uzyskania przychodów? Jak należy kwalifikować, w świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki związane z zakupem wieńców pogrzebowych, nekrologów zamieszczanych w czasopismach, kondolencji i inne związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych ponoszone w związku ze śmiercią pracownika Spółki, byłego pracownika i innych osób, w tym członków rodziny pracownika lub kontrahentów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

Generowanie strony w 62 ms