Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakaz konkurencji

Czy odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji jest zwolnione z opodatkowania?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.02.2004 r. informuje: - zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem ...

dotyczy wykazania w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 kwoty odszkodowania z tytułu tzw. zakazu konkurencji

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu 4.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnośnie wykazania w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. kwoty odszkodowania z tytułu tzw. zakazu konkurencji - ujętej w otrzymanej od płatnika informacji PIT-11 w sytuacji, gdy umowa o pracę jes ...

Czy odsetki za zwłokę należne z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania, wynikącego z umowy o zakazie konkurencji, zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie płatnika z dnia 15.04.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że byłemu pracownikowi ...

Czy wypłacone odszkodowanie jest kosztem uzyskania przychodu potrącalnym jednorazowo?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że z dniem 30 kwietnia 2004 r. nabył wybrane składniki majątkowe związane wyłącznie z produkcją koagulantów: siarczanów glinu, chlorków poliglinowych, chlorków i siarczanów żelaza, służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, glinianów sodowych służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz do produkcji bieli tytan ...

Czy dochód stanowiący wypłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przez pracodawcę byłemu pracownikowi na mocy ugody sądowej podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt3 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000r Nr 14 poz 176 z późn. zm.) wolne od podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem określonych pod lit. a/-g/, w tym z wyjątkiem:odszkodowań przyznanych na po ...

W 1999r. podatnik został zwolniony z pracy przez ówczesnego pracodawcę. W umowie o pracę jeden z punktów zawierał klauzulę o „zakazie konkurencji”. Punkt ten jednocześnie mówił o braku możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu.Po zasięgnięciu opinii prawnej podatnik ustalił, iż mimo tego zapisu, pracodawca winien wypłacić mu minimum 25 % wysokości ostatniego wynagrodzenia za cały okres pozostawania w „niekonkurencyjności”. Wobec odmowy uznania roszczenia przez pracodawcę, podatnik wystąpił w 2000r. z pozwem do Sądu. W 2004r. Sąd zaproponował stronom zawarcie ugody. Podatnik zgodził się na niższą wysokość oczekiwanego odszkodowania w związku z udzieloną mu przez Sąd informacją, iż zgodnie z nowymi zapisami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującymi od 1 stycznia 2004r., odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej są wolne od podatku dochodowego. Pomimo takiego stanowiska Sądu, pracodawca wypłacił podatnikowi określoną w ugodzie kwotę odszkodowania, pomniejszoną o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19%. Zdaniem podatnika były pracodawca postąpił niesłusznie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 tejże ustawy lub zwolnionych przedmiotowo na podstawie odrębnych przepisów. Przepisy art. 21 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy wskazują jako wolne o ...

W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od jednorazowego świadczenia z tytułu umowy zawartej z niemiecką spółką akcyjną o zakazie konkurencji i jaki zastosować sposób przeliczenia waluty w EURO?

Podatnik był członkiem zarządu spółki, która została sprzedana niemieckiej firmie. Po jej sprzedaży zawarto umowę o zakazie konkurencji, na podstawie której podatnik uzyskał jednorazowe świadczenie w EURO. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są otrzymane ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowane przez pracodawcę koszty uzyskania przychodu oraz sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pracodawca (Spółka z o.o.) na mocy umowy o zakazie konkurencji wypłaca byłemu pracownikowi miesięcznie przez okres trzech lat od daty ustania zatrudnienia kwotę odszkodowania. Od-szkodowanie z tego tytułu jest wypłacane również osobie która była zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. Spółka wypłacając odszkodowanie osobie, z którą łączył ją stosunek pracy uwzględnia ryczałtowe koszty uzyskania p ...

W wyniku zawartej ugody z syndykiem masy upadłości podatnik otrzyma świadczenie pieniężne, stanowiące odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy zgodnie z postanowieniami kontraktu menedżerskiego. Wysokość odszkodowania przekracza kwotę stanowiącą górną granicę drugiego przedziału skali podatkowej. Czy od ww. świadczenia można naliczyć zaliczkę w wysokości 19%?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 tejże ustawy lub zwolnionych przedmiotowo na podstawie odrębnych przepisów. Stosownie do zapisu art. 10 pkt. 2 ww. ustawy źródłem przychodó ...

Pracownik po ustaniu zatrudnienia zwrócił się do firmy o wypłatę odszkodowania na mocy przepisów Kodeksu Pracy o zakzaie konkurencji. Ponieważ sprawa była sporna pracownik wniósł ją do Sądu Pracy, gdzie została podpisana ugoda w tej sprawie. Spółka ma wypłacic z tego tytułu odzkodowanie. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy od w/w odszkodowania należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy, czy jest ono zwolnione na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 202 poz. 1956) wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem : a. określonych w prawie pracy odpraw i odsz ...

Generowanie strony w 10 ms