Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynsz

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych opisanej sprawie: W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991 roku ( ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odp ...

Podstawa opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo Nr L.dz. MOS i R /NG/04.02./3/03 z dnia 24.09.2003 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29.09.2003 r. wyjaśnia, iż art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...

W którym momencie powstaje przychód podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. w przypadku gdy Spółka otrzymała w 2003 r. zaliczkę na poczet przyszłych czynszów dzierżawnych na podstawie podpisanego obustronnie aneksu do umowy dzierżawy? Zaliczka ta dotyczy zapłaty za czynsze dzierżawne za okres przyszłych 3 lat i stanowi 12% czynszu dzierżawnego danego miesiąca.

Spółka z o.o. w E. pismem z dnia 02.12.2003 r. (data wpływu pisma – 03.12.2003 r.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika występując z zapytaniem: W którym momencie powstaje przychód podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 199 ...

Czy wydatek na opłatę prowizji za miejsce na bazarze (na poczet której inny podmiot wystawił fakturę VAT) stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Generalnie można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadn ...

Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług za podstawę opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości przyjmuję wartość netto czynszu czy też brutto?Rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmowałem za podstawę wartość netto.

W dniu 27.01.2004r. zwrócił się Pan z pisemnym zapytaniem w sprawie podstawy opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości. Ze wskazanego w piśmie stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem nieruchomości, którą wydzierżawia Pan wystawiając faktury VAT, gdyż jest Pan płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonując rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z ty ...

Kiedy mogę zaliczyć wydatki za czynsz, energię elektryczną i telefon do kosztów uzyskania przychodów, tj.: z dniem, w którym otrzymuję fakturę lub rachunek, czy z dniem ich zapłaty ?

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawodawca nie definiuje pojęcia koszty poniesione, to oznacza, że nie jest wymagane faktyczne dokonanie zapłaty, bez znaczenia również pozostaje fa ...

Czy jednorazowa spłata pozostałych czynszów leasingowych za samochód osobowy w związku z jego kradzieżą, stanowi koszt uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na Pani zapytanie z 23.01.2004r. (złożone w tut. Urzędzie 26.01.2004r.) z uzupełnieniem złożonym dnia 06.02.2004r. czy jednorazowa spłata pozostałych czynszów leasingowych za samochód osobowy objętych umową leasingu operacyjnego w przypadku jego kradzieży stanow ...

Czy wartość czynszu za korzystanie z budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań funkcyjnych związanych z wykonywaną funkcją przez pracowników Służby Leśnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagro ...

Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zapłatę czynszu z tytułu bezumownego najmu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 sierpnia 2003 r. dotyczące zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zapłatę czynszu z tytułu bezumownego najmu informuje jak poniżej. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ...

Generowanie strony w 3 ms