Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: poddzierżawa

Czy mogę odliczyć koszty eksploatacji samochodu ciężarowego zakupionego z myślą o wykorzystaniu go do prowadzenia działalności gospodarczej w kwotach netto ? Zaznaczam, iż nie chciałbym umieszczać tego samochodu w środkach trwałych regulując w ten sposób z amortyzacji tego samochodu.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 5.02.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na eksploatację samochodu ciężarowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm ...

W jaki sposób należy udokumentować refundację należności wypłaconych osobom fizycznym z tytułu prawa użytkowania ich gruntów? Jaka stawka obowiązuje na fakturze z tyt. poddzierżawienia gruntów?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 4 pkt 2 cyt. wyżej ustawy przez usługi rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publi ...

dot. możliwości łączenia przychodów z działalności gospodarczej z przychodami z poddzierżawy bazy transportowej wykorzystywanej do celów prowadzonej działalności, oraz możliwości odliczenia straty z lat ubiegłych przez nowego komplementariusza i komandytariusza.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. ...

Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik utracił zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że nie jest prawidłowe stanowisko podatnika w sprawie zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług zawarte we wniosku z dnia 11.02.2005 r., który wpłynął 14.02.2004 r., a na ...

Kto jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT : usługodawca czy usługobiorca; właściciel czy użytkownik wieczysty; wydzierżawiający czy dzierżawca ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku (pkt. 3) Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie z dnia 20.04.2005 r. Nr GKK 7013/14/2005 i dokonaniu oceny prawnej orzeka w nstp. sposób: sta ...

Podatnik zapytuje, czy po przekroczeniu kwoty obrotu 45.700 zł łącznie będzie zmuszony zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i rozliczać sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną ? Zdaniem podatnika zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535/ nie jest on zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, ponieważ do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnego świadczenia usług zwolnionych jakimi są usługi stomatologiczne, zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt 9 do w/w ustawy.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi gabinet stomatologiczny oraz poddzierżawia gabinet i sprzęt. Wartość dzierżawy wynosi około 1.300 zł miesięcznie. Ponadto podatnik wskazał, iż gabinet stomatologiczny wraz ze sprzętem poddzierżawia od 2 stycznia 2004 roku oraz, że kwota osiągniętego obrotu z w/w tytułu w 2004 roku wynosi 7.852 zł. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 2 ust. 1 obowiązując ...

Jak rozliczyć przychody z podnajmu części lokalu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwier ...

Czy przychód osiągnięty z tytułu poddzierżawy innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością gruntu rolnego dzierżawionego przez wnioskodawcę od Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowi przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik zachodniopomoskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego uznaje przedstawione stanowisko jest niezgodne z prawem. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z któreg ...

W jakiej dacie powstaje przychód z podnajmu części lokalu gospodarczego w przypadku wystawienia faktury za okres kwartalny?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 29.05.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizyczny ...


Generowanie strony w 17 ms