Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie

Czy zasiłek na zagospodarowanie jest należnością związaną z przeniesieniem służbowym i tym samym jest zwolniony od pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2003r. (wpływ dnia 21.07.2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego wypłaconego zasiłku na zagospodarowanie dla żołnierzy zawodowych Urząd Skarbowy w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia, że zgo ...

Czy w zwiazku z obięciem pierwszego stanowiska służbowego przysługuje zasiłek na zagospodarowanie się w związku z przeniesieniem służbowym

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany udzielonej przez Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim informacji nr IPD/415-7/03/AB z dnia 28.04.2003r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14, poz. 926 ...

Czy prawidłowo został pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych od ryczałtu otrzymanego przez żołnierza zawodowego z tytułu przeniesienia służbowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) informuje, iż : Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane p ...

Czy należności przysługujące żołnierzom zawodowym z tytułu przeniesienia służbowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Przedstawiony w pismach Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego stan faktyczny dotyczy zasad opodatkowania niektórych świadczeń, wymienionych w § 23 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, tj. ryczałtu z tytułu przeniesienia i zasiłku osiedleniowego. Stosownie do treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dni ...

Kiedy powstaje prawo do odliczenia z faktury, na której zastrzeżono moment przeniesienia prawa własności do towaru jako momen zapłaty?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 13.07.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu), uzupełnionego pismem z dnia 08.0.2004 (data wpływu do tut. urzędu 09.07.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem ...

dotyczy zasad opodatkowania dochodu uzyskanego przez podatnika z tytułu zawarcia przez niego odpłatnej umowy przenoszącej na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej zawartej przez podatnika z developerem

Z pisma podatnika wynika, iż w 2003 roku zawarł on z developerem umowę o wybudowanie lokalu mieszkalnego. Z powodów osobistych podatnik jest zmuszony do sprzedaży praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy osobie trzeciej, do czego upoważnia go stosowny zapisw umowie z developerem /przedmiotowa umowa cesji nie została jeszcze zawarta/. Z pisma wywnioskować można, iż kwotę odpowiadającą umowne ...

Podatnik wskazuje, że jest Spółką zajmującą się produkcją wyrobów metalowo-gumowych. Odbiorcą większości produktów jest powiązana spółka niemiecka i ona właśnie dokonuje sprzedaży wyprodukowanych przez Spółkę wyrobów klientom ostatecznym (firmy z branży motoryzacyjnej). Produkcja prowadzona jest przy pomocy specjalistycznych maszyn i przyrządów. Jednym z takich specjalistycznych przyrządów są formy wulkanizacyjne, wytwarzane przez spółkę z Niemiec, która następnie odsprzedaje je Spółce na normalnych, handlowych warunkach. Spółka kupuje zarówno formy nowe, jak i używane. Te ostatnie Spółka sprowadza do Polski w przypadku przejmowania projektów realizowanych dotychczas w Niemczech. Obecnie w Spółce niemieckiej toczy dyskusje na temat pokrywania przez klienta ostatecznego kosztów wyprodukowania form wulkanizacyjnych. W związku z tym, jeśli klient ostateczny będzie dokonywał zwrotu kosztów poniesionych na wyprodukowanie form, zmianie ulegną również warunki dostawy tych form do Polski. Zamiast zakupu form i aktywacji ich w ewidencji środków trwałych Spółki, będzie je ona użytkować na zasadzie umowy przekazania do korzystania. Tak więc, stosując nowe rozwiązania, właścicielem przyrządów pozostanie Spóka niemiecka ponosząc z jednej strony koszty amortyzacji, z drugiej zaś uzyskując zwrot poniesionych kosztów wytworzenia. Spółka polska będzie czasowo z nich korzystać, ponosząc jedynie koszty ich napraw i modernizacji. Mając na uwadze powyższe Spółka zapytuje czy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 8 będze rozpoznawać opisane wcześniej czynności dla potrzeb podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorim kraju. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o których mowa w art. 5 ust ...

Czy zasiłek na zagospodarowanie związany z przeniesieniem pracownika na stałe do Wrocławia będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nie przekroczy dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są stosunek służbowy. stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podat ...

Czy będę mógł korzystać z nabytej ulgi po przeniesieniu uprawnień do kasy mieszkaniowej na syna?

W odpowiedzi na pytanie złożone w dniu 21-10-2004 r. w sprawie przeniesienia uprawnień do rachunku kredytowo – oszczędnościowego (kasa mieszkaniowa), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku działając na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) informuje. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym opisanym w zapytaniu które Pa ...

„Czy przeniesienie własności nieruchomości – w wykonaniu umowy zlecenia- przez zleceniobiorcę na zleceniodawcę rodzi po którejkolwiek ze stron obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ?”

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn.zm.) .Czynności te zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę. Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty.Użyty w t ...

Generowanie strony w 22 ms