Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność dydaktyczna

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana sprzedaż na rzecz szkoły specjalistycznego sprzętu pomiarowego, np. mierniki, oscyloskopy, generatory, zasilacze, amperomierze, itp. wykorzystywanego wyłącznie do celów dydaktycznych jako pomoce naukowe?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2004r. (data wpływu 23.04.2004r.),będące prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług specjalistycznego sprzętu pomiarowego, stosownie do swojej właś ...


Jak powinny być opodatkowane dotacje przekazywane w formie zaliczek na działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uzupełniając odpowiedź udzieloną w dniu 16.08.2004 r., znak: RO/436/161/2004 dotyczącą opodatkowania dotacji przekazywanych w formie zaliczek na działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ord ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2005 r., uzupełnionego pismami z dnia 29.03.2005 r. oraz z dnia 02.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług do ...

Czy w opisanym przypadku zastosowanie ma zwolnienie z podatku od towarówi usług dla opłat pobieranych za w/w zajęcia z upowszechniania kultury PKWiU 92.32.10.?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 21.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 25.07.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do za ...

Pytanie dotyczy potwierdzenia, że wydatki na opracowanie pomocy naukowych dla przyszłych studentów są kosztem uzyskania przychodu oraz momentu ich zaliczenia do tych kosztów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że wydatki na opracowanie pomo ...


Czy: - usługi rozrywkowe, - usługi zwiazane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, - usługi w zakresie kształcenia, - sa zwolnione od podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 13.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakr ...

Czy przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prawidłowe jest wyłączanie z podstawy opodatkowania 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopu wypoczynkowego i urlopu naukowego.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego z ...

Czy będzie przysługiwało uczelni prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji przeznaczonej dla celów dydaktycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21 ...

Generowanie strony w 7 ms