Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabudowa szeregowa

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy słusznie stosuje stawkę amortyzacyjną 2,5% przy ustalaniu amortyzacji w prawie do domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w spółdzielni mieszkaniowej w związku z wynajmem tego domu ?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działó ...

Czy sprzedaż na rzecz dzierżawcy, gruntu zabudowanego garażami w zabudowie szeregowej wybudowanymi w roku 1999 ze środków własnych dzierżawcy, posiadacza, na podstawie zezwolenia na budowę i w tym samym roku zostały oddane do użytku, będzie zwolniona z podatku VAT ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 21.10.2005. ( data wpływu do tut. Organu podatkowego 02.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: w sprawie sprzedaży na rzecz dzierżawcy, ...

Według jakiej stawki powinna być opodatkowana zaliczka na poczet dostawy domów mieszkalnych wraz z garażem i gruntem?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2006 r. (data otrzymania: 7 sierpnia 2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

należy uznać, iż przychód uzyskany ze zbycia przedmiotowej działki i lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowej nieruchomości oraz odsetek od tego kredytu i opłaty związane z jego nabyciem m.in. opłaty notarialne korzysta ze zwolnienia na postawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. do wysokości wydatków poniesionych po dniu dokonania sprzedaży ww. nieruchomości. Uzyskany z tego tytułu przychód będzie w tej części zwolniony od podatku dochodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 22 ms