Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działki

Zwracam się z prośbą o odpowiedź czy dotyczy mnie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania jednorazowego odszkodowania w roku 2003, od podmiotu prawnego, za umieszczenie na moim gruncie ( działka ), przed kilku laty, bez zawarcia umowy, podziemnych przewodów energetycznych. Umowa o wypłatę odszkodowania zawarta została na zasadzie ugody.

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie otrzymanego odszkodowania za bezumowne wejście i korzystanie z części Pana działek działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia co następuje: Przepis art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

W 1997 roku małżonkowie nabyli do majątku objętego wspólnością ustawową grunt na potrzeby prowadzonej przez żonę działalności gospodarczej. Działka została wpisana do ewidencji środków trwałych, amortyzacja nie była naliczana. W kwietniu 2004 r. działka zostanie sprzedana. Jaki podatek winien zostać zapłacony ? Czy można odliczyć koszty zakupu działki ? Czy powinnam wystawić fakturę VAT ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 22,.04.2004 r. zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: 1.W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ...

Nasza firma zakupiła w dniu 19.01.1996r. prawo wieczystego użytkowania działki i prawa własności budynku na potrzeby prowadzonej działalności. Do ceny zakupu doliczony został i pobrany podatek VAT, który następnie odliczono w wyniku prowadzonej działalności. Obecnie zamierzamy podarować aktem darowizny w/w nieruchomości naszej córce studentce, która będzie pobierała pożytki z tej nieruchomości w postaci czynszu najmu. Czy po podpisaniu aktu notarialnego będzie musiał być odprowadzony podatek VAT ?

Jak wynika z treści pisma, przedmiotem darowizny ma być budynek zakupiony w 1996r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wraz z prawem wieczystego użytkowania działki. Od w/w nieruchomości firma zapłaciła i odliczyła podatek VAT oraz dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Stosownie do treści zapisu art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem magazynowym wraz z placem manewrowym oraz częścią bocznicy kolejowej będzie zwolnione od podatku VAT?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 07.06.2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza zbyć: prawo użytkowania wieczystego czterech działek, z których dwie ...

Sprzedałem piach ze swojej działki. Jaki podatek muszę zapłacić od kwoty którą uzyskałem w wyniku sprzedaży?

W dniu 14.07.2004 r. wpłynęło zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży gruntu piaszczystego (piasku) z terenu działki dla X. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie informu ...

Czy sprzedaż działek rekreacyjnych przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ „... 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalnoś ...

Podatnik prosi o informację na temat stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki z nieruchomością używaną /budynkiem garażowym/ . Czy sprzedaż ta zwolniona jest od podatku ,czy podlega opodatkowaniu 22%? Podatnik jest zdania, że sprzedaż ta jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zakłada w art. 5 ust.1 pkt 1 , iż opodatkowaniu podatkiem od towarów podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez towary rozumie się rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części , będące przedmiotem, czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem ...

Czy w mojej sytuacji sprzedaż ziemi przeznaczonej pod zabudowę letniskową podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Od 1995 roku jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, które otrzymałem od rodziców za dożywocie (umowa dożywocia).Część ziemi została podzielona na działki rekreacyjne z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową.Czy sprzedaż dwa-trzy razy w roku po kilka działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Ja uważam, że sprzedaż w mojej sytuacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2004, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie art.5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż działki rolnej, nabytej przez firmę w ramach działalności polegającej na handlu nieruchomościami, działkami, usługami budowlanymi oraz na pośrednictwie nieruchomościami?

Sprzedaż działki rolnej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwolniona jest od podatku od towarów i usług jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. ...

Czy środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej wycofane po okresie systematycznego oszczędzania mogą zostać przeznaczone na zakup działki rolnej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 marca 2004 roku uzupełnione pismem z dnia 15.04.04 r. udziela inforniacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej możliwości przeznaczenia zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędnoś ...

Generowanie strony w 5 ms