Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: drewno

1. Treść pytania:Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży zrębek z drewna liściastego PKWiU 02.01.14-00.23 oraz zrębek z drewna iglastego?2. Stan faktyczny:Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:a) zakupie w nadleśnictwach oraz firmach utrzymujących zieleń miejską drewna litego, drewna użytkowego, stosowego: papierówka, szczapy użytkowe, wałki, chrust, karpina, zrębki;b) przewożę towar w określone miejsce;c) dokonuję posiekania (zrąbkowania);d) sprzedaję zrębki dowożąc je firmom, które wykorzystują je jako materiał (paliwo) do wytwarzania energii cieplnej.W związku z wątpliwościami co do sklasyfikowania wyrobu/usługi wystąpiłem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Otrzymałem opinię (załącznik).3. Stanowisko w sprawie:Moim zdaniem zrębki opałowe liściaste PKWiU 02.01.14-00.23 oraz zrębki opałowe iglaste PKWiU 02.01.14-00.14 mieszczą się w grupowaniu: drewno surowe nieobrobione PKWiU 02.01.1 poz. 3 załącznika nr 3 Lista towarów, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%.

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. dotyczącego stosowania stawki odnośnie sprzedaży zrębek z drewna liściastego oraz zrębek z drewna iglastego informuję, iż podzielam Pana stanowisko w sprawie. Jak wynika ze złożonego pisma oraz załączonej klasyfikacji dokonanej przez Urząd St ...

Stan faktyczny: Przedmiotem działalności Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów z drewna. W trakcie działalności gospodarczej powstaje drewno, które spełnia wszelkie wymogi by było traktowane jako drewno opałowe. Drewno opałowe jest odpadem produkcyjnym, ale jest selekcjonowane także bezpośrednio po przywozie do przedsiębiorstwa w stanie okrągłym przed skierowaniem do produkcji. Z kolei zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy drewno opałowe wskazane pod poz. 10, oznaczone symbolem PKWiU 02.01.14 należy do grupy towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, ale jako produkt leśnictwa. Pytanie: Na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późno zm.) wnoszę o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego przez odpowiedź na pytanie: "Czy Spółka przy sprzedaży drewna określanego jako opałowe może stosować wskazaną w art. 41pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ. u. Nr 54, poz. 535)stawkę podatkową w wysokości 7"% przewidzianą dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr3 do ustawy?".

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśniam co następuje : Zaliczenie określonego wyrobu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta wyrobu, gdyż on posiada wszystkie niezb ...

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla: - usług związanych z zielenią miejską (PKWiU 01.41.12) polegających na pielęgnacji trawników, żywopłotów, nasadzaniu i utrzymaniu klombów, zieleńców, ścince i pielęgnacji drzew na terenie miejskim, - usług związanych z gospodarką leśną (PKWiU 02.02.10) polegających na zakładaniu i ochronie upraw leśnych, pielęgnacji młodników, wycince i zrywce drzew, - sprzedaży drewna stosowego nieprzerobionego (PKWiU 02.01.)

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 24.03.2003 r. (data wpływu 26.03.2003 r.) Urząd Skarbowy w Brzesku uprzejmie informuje: Pismem z dnia 24.03.2003 r. uzupełnionym pismami z 04 i 16 ...

Podatnik ma wątpliwości odnośnie wysokości stawki podatkowej stosowanej dla świadczenia usług o symbolu PKWiU ex 02.02.10 związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Zdaniem podatnika świadczenie w/wym. usług korzysta z opodatkowania 3% stawką podatkową.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez znaku z dnia 24.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatkowej stosowanej do usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna stwierdzam, że ...

Czy wykonywanie usług w zakresie impregnacji powierzchni drewnianych środkami chemicznym w celu uzyskania efektu starości drewna należy zaliczyć do usług budowlanych opodatkownych stawką ryczałtu 5,5% czy też pozostałych usług opodatkownych stawką 8,5%. Zdaniem podatnika przychody te podlegają opodatkowaniu stawką 8,5%.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie stosowania prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe. UZASADNIENI ...

Czy w przypadku sprzedaży drzewa "loco las na pniu" obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, w tym co do terminu wystawienia faktury VAT, powstaje w dniu dokonywania ścinki drzewa i wystawienia przez nadleśniczego tzw. kwitu wywozowego, czy w dniu zawarcia umowy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22 kwietnia 2005 r. (data wpływu: 26 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towa ...

Stawka podatku od towarów i usług na "rzeźbę (figurę) w drewnie"

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów dla sprzedawanych towarów, przedstawione w piśmie z dnia 14 l ...

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż impregnatu do drewna NW 5L o symbolu PKWiU 24.20.15-79 ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31.10.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 13.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od tow ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług, według której zostanie naliczona kwota podatku VAT dla towaru tj. drzewo (lite bale, okorowane i zaimpregnowane), który wnioskodawca zamierza sprowadzić do Polski z Białorusi w połowie 2006r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r. z późniejszymi zmianami), art. 41 ust.1, art. 83 ust.1 pkt 2, 4, 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kw ...

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania drewna na podstawie umowy darowizny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Starostwa z dnia 15.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co ...

Generowanie strony w 22 ms