Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: loteria promocyjna


Stan faktyczny: Spółka zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym artykułami spożywczymi. W prowadzonej działalności organizuje dla swoich odbiorców akcje promocyjne, w których przyznaje nagrody. Dotychczas Spółka organizowała konkursy związane ze sprzedażą premiową. Obecnie Spółka planuje ubiegać się o zezwolenie na organizowanie loterii promocyjnych i fantowych. Uczestnikami loterii będą co do zasady podmioty gospodarcze (np. osoby fizyczne prowadzące sklepy). W tym stanie faktycznym zostały postawione następujące pytania: 1)Czy zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy również wygranych otrzymanych przez podatnika w związku z udziałem w loterii promocyjnej lub fantowej związanej z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą? 2) Czy, jeżeli wartość w/w nagrody jest wyższa od kwoty zwolnionej, to Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w/w ustawy?

Ad. 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pdof,” wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeże ...

Podatnik w 2004 r. wygrał w loterii promocyjnej trzy samochody. Jeden samochód podatnik zamierza sprzedać po upływie pół roku od jego wygrania. Czy przychód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w grudniu 2004 r. z tytułu udziału w loterii promocyjnej otrzymał nagrodę w postaci trzech samochodów marki Ford. Od wygranej organizator loterii pobrał zryczałtowany podatek dochodowy, który został potrącony z wartości wygranej. Jeden samochód podatnik zamierza sprzedać po upływie pół roku od jego wgrania. W związku z powyższym podatnik zada ...

Czy nagrody pieniężne w kwocie 2.280 zł, wygrane w loteriach promocyjnych, są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 10 października 2005r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest organizatorem loterii promocyjnej, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004r. Nr 4, poz. 27 ze zm ...

Czy koszt zakupu usług od podmiotu, który na jej zlecenie organizuje i przeprowadza loterię promocyjną jest kosztem uzyskania przychodu podatnika na zasadach ogólnych, wyżej opisanej usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu loterii promocyjnej jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, tj. w pełnej wysokości, bez uwzględniania ograniczenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Pismem z 1.09.2005 r. Spółka z o.o. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i produkcji artykułów spożywczych. Nasze towary i wyroby sprzedajemy głównie odbiorcom hurtowym i jednostkom ...

Interpretacja dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem nagród dla depozytariuszy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Banku XXX z października 2005r. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem nagród dla depozytariuszy Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że st ...

Pytanie w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z nagrodami przyznawanymi w ramach prowadzonej przez Bank Loterii Promocyjnej.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 06 października 2005 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z nagrodami przyznawanymi w ramach prowa ...

Wnioskująca zwróciła się m.in. z zapytaniem, czy przekazanie samochodów Skoda Fabia zwycięzcom loterii premiowej tj. finalnemu nabywcy okien jak i pracownikowi punktu sprzedaży, który sprzedał okna nabywcy, skutkuje obowiązkiem naliczenia podatku należnego, według art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i w jakiej wysokości?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od t ...

czy wydatki poniesione przez Spółkę na organizację programów lojalnościowych (sprzedaży premiowych), konkursów, loterii promocyjnych stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 20.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc ...


Generowanie strony w 108 ms