Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata prolongacyjna

1. Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu? 2. Jeżeli tak to: - czy za koszt uzyskania przychodu można uznać - w momencie otrzymania decyzji organu podatkowego – całą ustaloną tam kwotę opłaty (4.797,10zł) jako koszt zarachowany (zasada memoriału) chociaż jeszcze nie poniesiony, ale znany już co do rodzaju i kwoty? - czy też tylko tę jej część, która przypada do zapłaty w wyznaczonej przez organ podatkowy d a c i e płatności poszczególnych rat zaległości podatkowej (przy zapłacie pierwszej raty opłata wyniosła 315,30 zł)?

Spółka z o.o. otrzymała decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego, wydaną w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, w której organ podatkowy ustalił na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) opłatę prolongacyjną, płatną w okresie od 23 października 2003r. do 23 marca 2004r.- tj. w okresie płatności rat zaległości podatkowej. Łączna ...

Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodów?

Dotyczy: podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Odpowiadając na pismo z dnia 27.10.2004 r. (data wpływu 29.10.20047 r.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z pr ...

Czy wydatki na zapłatę opłaty prolongacyjnej w przypadku wydania decyzji odraczającej termin płatności lub rozkładającej płatność podatku na raty stanowią koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo informuje, że zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze. zm.) opłata prolongacyjna jest kosztem uzyskan ...

1. Przepis art. 54 Ordynacji podatkowej przewiduje osiem wyjątków od zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowej. Skoro odsetki uzyskują samoistny byt to powinny być określane w odrębnej decyzji. 2. Obowiązek opłacania odsetek od zaległości podatkowych i określania ich wysokości przez organy podatkowe wynikał z części ogólnej materialnego prawa podatkowego, a konkretnie z art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem z 31 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1475/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2002 r. Nr PB. 1.22-820/22/2002 określającą W spółce z o.o., z siedzibą w S odsetki od zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. Przyczyną uchylenia decyzji „odsetkowej" było równoczesne uchylenie przez Sąd wyrokiem (z 31 ma ...

Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu i w którym momencie można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu stwierdza, że stanowisko spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2005 r. znak ZUG/1223/10/05 uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2005 r., znak ZUG/1332/10/05 o udzielenie pisemnej interpretacji co d ...

Czy kosztem uzyskania przychodów spółki są wydatki poniesione na zapłatę opłaty prolongacyjnej ustalonej przez organ podatkowy w decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę, wynikających z decyzji organu podatkowego w sprawie jej odpowiedzialności za zaległości podatkowe innego podatnika?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy kosztem uzyskania przychodów spółki są wydatki poniesione na zapłatę opłaty prolongacyjnej ustalonej przez organ podatkowy w decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku ...

Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu i w którym momencie można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 17 ms