Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoba

Czy po dniu 1 maja 2004 roku oddział kościelnej osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2004 r., Nr EF-1/81/04, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 2 i § 3, informuje, że wyłączenie grupy podmiotów określonych w art. 157 ust. 2 pkt 2 usta ...

1. Czy osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy wstępująca z dniem 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębionym podatnikiem (art. 160 ust. 3 ustawy o VAT), przestaje być podatnikiem podatku VAT i traci prawo do posługiwania się dotychczasowym numerem NIP? 2. Czy zmiany wprowadzone przez powyższą ustawę oznaczają, że osoba prawna przestaje być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm) dla wykonywania działalności gospodarczej n ...

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość odliczenia odpowiednio od dochodu i podatku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne żony będącej osobą współpracującą, która nie osiąga żadnych dochodów? Małżonkowie mają rozdzielność majątkową i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w piśmie z dnia 11 lutego 2005 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co ...

Czy można ubiegać się o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej pozbawionemu wolności cudzoziemcowi, który nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez Zakład Karny w XXXX ul. XXXX, NIP XXXX wnioskiem z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu), uzupełniony w dniu 08.06.2005 r. (data wpływu) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Nac ...

dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego kwestii nadania numeru identyfikacji dla odbywającego karę pozbawienia wolności w Polsce obywatela Białorusi.

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60- tekst jednolity ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie z dnia 16.08.2005 r. znak 1426/EP/406/1/OS/KM Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji Zakładowi Karnemu w Siedlcach co do zakresu i sposobu stosowania przep ...

Do usług Spółki z o.o. m.in. należą: wydawanie gazetek, w których są prezentowane towary Spółki, eksponowanie towaru poprzez ustawienie towaru w określonym miejscu na regale lub w hali marketu, ekspozycja towaru w nowo otwieranych marketach, utrzymanie określonej ilości miejsc sprzedaży. Czy w/w wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia ...

Czy za rok 2006 mogę rozliczyć się jako matka samotnie wychowująca dziecko.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60z późn.zn.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2006r. uzupełnionego w dniu 27.12.2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że sta ...

Czy odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne syna jako osoby współpracującej stanowią koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne syna, podlegają odliczeniu od rocznego podatku wyliczonego od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej przedsiębiorcy na druku PIT 36L ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Stawka podatku VAT dla odsprzedawanych usług transportu osób oraz świadczonych usług pośrednictwa, związanych z tymi usługami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

opodatkowanie sprzedawanych lokali mieszkalnych przez osobę fizyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 50 ms