Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczka miesięczna

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych opisanej sprawie: W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991 roku ( ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa n ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W uzupełnieniu pisma z dnia 23.05.2003 r. znak DF 415-16/03 w sprawie opodatkowania renty cywilno-prawnej, w oparciu o dyspozycję art. 14a w związku z art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z nowelizacja art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą z 27.07.2002 r. o zmia ...

Czy od uzyskanego dochodu z napiwków powinny być odprowadzane co miesiąc zaliczki na podatek?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 10.02.2004 r. (uzupełnionym 20.02.2004 r.) zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...


- w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z Niemiec.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 04.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT przychodów uzyskiwanych z Niemiec wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. ...

Od kiedy powstaje obowiązek składania deklaracji PIT-5?

W dniu 16.02.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy określenia momentu, w którym podatnik (osoba fizyczna) powinien składać deklarację PIT-5 na zaliczkę na podatek dochodowy. W uzasadnieniu podała pani, iż zgodnie z art. 44 us ...

- wpłacanie zaliczek z pozarolniczej działalności gospodarczej w uproszczonej formie jest możliwe po spełnieniu określonych w ustawie warunków,

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 30.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o przyczynach uzasadniających wzywanie Pani w trybie art. 155 § 1 i art. 274 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) do złożenia podpisu w pozycji 134 deklaracji na zaliczki miesięczne na podatek dochodowy za stycz ...

Czy wniesienie w 2003 r. przez wspólnika spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, ktorego przedmiotem był samochód osobowy (w celu podniesienia kapitału zakładowego do niezbędnego minimum) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Wpis do rejestru podwyzszenia kapitału zakłądowego miał miejsce w grudniu 2003 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż ...

Czy w wyniku złożenia oświadczenia przez osobę bezrobotną pobierającą zasiłek, samotnie wychowującą pełnoletnie dziecko pobierające rentę rodzinną Powiatowy Urząd Pracy jest uprawniony do zastosowania podwójnej ulgi podatkowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 09.01.2004 r.), zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie płatnika ma obowiązek udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w ...

Generowanie strony w 5 ms