Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: należności sporne


Zapytanie podatnika dotyczy kwestii, czy podatek należny VAT w części, w której nie został zapłacony przez kontrahenta może stanowić u Podatnika koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek znak (...) z dnia 26.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.04.2005 r.) w sprawie udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w in ...

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące należności, (uprzednio zaliczone do przychodów podatkowych Spółki) dokonane w księgach rachunkowych w latach ubiegłych (wtedy potraktowane jako koszty niepodatkowe) w przypadku gdy nieściągalność należności została uprawdopodobniona zgodnie z art. 16 ust. 2a?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 5 ms