Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata


Czy strata spowodowana utratą udziałów jest kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) przez inwestycje rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a szczególności aktywa finansowe oraz ...

Ustosunkowanie się do zaprezentowanego przez podatnika stanowiska, że pomimo zbycia lokalu nabytego w darowiźnie, przed upływem terminu wynikającego z art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, prawo do ulgi jest zachowane.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna działając w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r., informuje, że powołany w zapytaniu przepis art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze z ...

Czy stratę w środkach obrotowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu spółki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2004 r. (data wpływu - 26.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż przedstaw ...

Czy nie w pełni umorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym, polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb spółki w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy na wynajem tych pomieszczeń stanowi koszt uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatni ...

czy środki pieniężne otrzymane przez bank od firmy konwojującej i przekazane klientowi banku z tytułu utraconego utargu nie stanowią dla Banku przychodów i kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 13 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy środki pieniężne otrzymane przez bank od firmy konwojującej i przekazane klientowi banku z tyt ...

Czy strata z tytułu kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy (śledztwo umorzone przez prokuraturę z powodu braku ustalenia sprawcy) stanowi koszt uzyskania przychodu?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 7.10.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 30.09.2005 r., znak: US.VI-2/415-9/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Zasadność ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów podatkowych po utracie prawa do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie roku podatkowego, tj. od dnia 30 września 2005r., dotyczących usług podwykonawców udokumentowanych fakturami z datą miesiąca września, otrzymane i opłacone w październiku 2005r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Pana X. Y. zam. w miejscowości A. z dnia 25.11.2005r. (data wpływu 28.11.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...

W jakim terminie i w jakim trybie należy rozliczyć zobowiązanie Spółki z tytułu wpłat z zysku za rok 2005, jeżeli w dniu 19 sierpnia 2005 r. Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane poprzez emisje nowych akcji objętych w drodze oferty publicznej, w wyniku czego z dniem tym Spółka utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r., nr 154, poz. 792) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28 listopada 2005r. Spó ...

Czy wartość utraconego (wydanego policji) pojazdu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów oraz z jakim dniem i na podstawie jakich dokumentów należy wycofać z ewidencji środków trwałych utracony pojazd?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2005 r. (bez znaku) w sprawie wydania interpretacji co do ...

Generowanie strony w 84 ms