Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stan majątkowy (wartość zgromadzonego majątku, wartość zgromadzonego mienia)

Wykaz zasad

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. organu podatkowego dnia 6.02.2004 r. w sprawie wyjaśnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnicy majątku wynikającej z bilansu na dzień odejścia wspólników spółki jawnej a wartością zbywczą majątku spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu w cel zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organ ...

Czy stając się właścicielem majątku Spółka powinna ująć otrzymany majątek trwały w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 31 stycznia 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać ...

Jak i gdzie powinny zostać opodatkowane przychody z likwidacji spółki zależnej z siedzibą w Niemczech (należności z tytułu pożyczek udzielonych polskim podmiotom, które zostaną przejęte przez Podatnika, należności od Podatnika, które zostaną umorzone, gotówka) biorąc pod uwagę umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 14.05.2003 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2006r. przemieszczenie mienia z zagranicy do Polski podlegało opodatkowaniu.

Wnioskiem z dnia 15.05.2007r. zwróciła się Pani do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2006r. przemieszczenie mienia z zagranicy do Polski podlegało opodatkowaniu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani od 1999 roku żoną cudzoziemca, który w 2007r. otrzymał zezwolenie na pobyt stały na ...

Ma dojść do połączenia dwóch krajowych spółek kapitałowych. Spółka przejmująca (Wnioskodawca) ma w spółce przejmowanej (B. S.A.) 100% kapitału zakładowego. Spółka przejmowana jest wierzycielem z tytułu objętych obligacji i udzielonej pożyczki, a spółka przejmująca jest dłużnikiem Po połączeniu obu spółek dojdzie do wygaśnięcia zobowiązania spółki przejmującej, bowiem wierzycielem i dłużnikiem stanie się spółka przejmująca.Czy w związku z przejęciem B. S.A.:1) na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie stanowić dochodu Spółki z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości majątku B. S.A. otrzymanego przez Spółkę w wyniku połączenia nad kosztami uzyskania, określonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k tej ustawy,2) wygaśnięcie zobowiązań Spółki w stosunku do B. S.A.(w tym naliczonych odsetek) nie będzie wiązał się z koniecznością wykazania przychodu podatkowego przez Spółkę w wysokości nominalnej kwoty wygasłych wierzytelności; Spółka nie wykaże przychodu ani kosztu uzyskania przychodu w związku z wygaśnięciem zobowiązań w części odsetkowej; Spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia, na potrzeby kalkulacji podatku różnic kursowych w związku z wygaśnięciem wierzytelności wyrażonych w walutach obcych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie w trybie art. 515 § 1 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 10 ust. 2 pkt b ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, ewentualna nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskującą Spółkę jako spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej, stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegający obowiązkowi podatkowemu przewidzianemu we wskazanej ustawie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

CIT - w zakresie skutków podatkowych transgranicznego połączenia spółek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

niepodzielone zyski z lat poprzednich wypracowane przez spółkę kapitałową i zgromadzone na kapitale zapasowym, na dzień przekształcenia spowodują powstanie u Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w związku z przekazaniem do spółki komandytowej niepodzielonych zysków przekształcanej spółki kapitałowej. Natomiast wartość majątku Spółki przejmującej nie będzie skutkować u Wnioskodawcy osiągnięciem dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Opodatkowanie sprzedaży gruntu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 267 ms