Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lista płac


Wspólnota Mieszkaniowa zwraca się z prośbą o przedstawienie interpretacji przepisów prawnych związanych z naliczeniem lub zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z udzieleniem częściowego zwolnienia z opłat dotyczących należności na rzecz wspólnoty od członków zarządu. Na podstawie powołanej uchwały z dnia 13 lutego 2004 roku w § 1 zgodnoie z art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jedn. tekst Dz.U z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) zwolniono od miesiąca marca 2004 roku z miesięcznych opłat za eksploatację i fundusz remontowy przewodniczącego zarządu w 100 % oraz skarbnika i członka zarzadu w wysokości 50%. Powyższe opłaty uzależnione są od powierzchni mieszkalnej, stawek za eksploatację i fundusz remontowy. Nadmieniamy, że w chwili obecnej członkowie zarządu nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio z listy płac i jej nie otrzymują. Podtrzymujemy nasze stanowisko w tej sprawie twierdząc, że w przypadku braku obrotu pieniędzmi w formie wypłat wynagrodzenia za pracę ponoszoną przez członków zarządu powinno być zastosowane zwolnienie z przedmiotowego podatku.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję: Art. 13 ust. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

CZY MOŻLIWE JEST ZALICZENIE DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU DANEGO MIESIACA WYPŁĄCONYCH ZGODNIE Z REGULAMINEM PRACY W NASTEPNYM MIESIĄCU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH .CZT SPORZĄDZENIE LISTY PŁAC STANOWI O POSTAWIENIU DO DYSPOZYCJI PRACOWNIKA JEGO WYNAGRODZENIA.W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA POWINNA TRAKTOWAĆ ZPIS ART.16 UST.1 PKT 57A W STOSUNKU DO SKŁĄDEK ,OD PŁACENIA KTÓRYCH JEST ZWOLNIONA JAKO ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ NA PODSTAWIE USTAWY O ZATRUDNIENIU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSORAWNYCH?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 § 1 ,art.14a§1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 25.01.2005r. Nr L. Dz. F - 2639/01/OT uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2005r. L.DZ. NF - 527/02/05 - udzielając pisemnej informacji co do zakres ...


Czy zarachowane w miesiącu grudniu 2005 roku, a wypłacone w styczniu 2006 roku koszty wynagrodzeń oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w 2005 roku?

Strona złożyła w dniu 05.12.2005 roku wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. Przedstawiono w nim następujący stan faktyczny: Zakład zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca pracownikom ze stosunku pracy wynagrodzenie do 10 stycznia za miesiąc grudzień.Strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego, czy zarachowane w miesiącu grudniu 2005 roku, a wypłacone w styczniu 2006 ...

W którym momencie płatnik powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową, jeżeli składniki wynagrodzenia wypłacane są pracownikowi dwukrotnie w ciągu miesiąca?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu wypłaca pracownikom wynagrodzenie. W regulaminie istnieje zapis, że w miesiącu możliwe są wypłaty na listach dodatkowych na dzień 15 danego miesiąca i na liście zasadniczej na koniec miesiąca. Na poszczególnych listach rozliczane są określone składniki wynagrodzenia. Lista dodatkow ...

Czy płatnik, wypłacając byłemu pracownikowi premię, prowizję lub nagrodę, powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka akcyjna zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu wypłaca im wynagrodzenie. W regulaminie istnieje zapis, że w miesiącu możliwe są wypłaty na listach dodatkowych na dzień 15 danego miesiąca i na liście zasadniczej na koniec miesiąca. Na poszczególnych listach rozliczane są określone składniki wynagrodzenia. Lista dodatkow ...

Pytanie Podatnika dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w roku 2004 r. wynagrodzeń naliczonych za 2004 r. i wypłaconych wraz z uregulowaniem składek ZUS w 2005 r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2006r (data wpływu 09.08.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spół ...

Czy rachunki-refundacja Udziałowcowi kosztów wynagrodzenia prezesa zarządu Spółki są kosztami uzyskania przychodów Spółki po ich zapłaceniu? Czy rachunki-refundacja Udziałowcowi kosztów wynajmu mieszkania służbowego w Warszawie, zamieszkałego przez prezesa zarządu Spółki, są takimi kosztami? Jedynym udziałowcem Spółki jest spółka z kapitałem niemieckim. Udziałowiec oddelegował swojego pracownika-obywatela niemieckiego, zamieszkałego na stałe i zameldowanego w Berlinie, do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki na podstawie kontraktu menadżerskiego obejmującego rok kalendarzowy, każdorazowo odnawianego na kolejny rok, zawartego między Udziałowcem a swoim pracownikiem. Prezes otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z listą płac Udziałowca, który potrąca i opłaca składki na ubezpieczenie pracownika zgodnie z listą płac. Udziałowiec wynajmuje mieszkanie w Warszawie z przeznaczeniem na pobyt swoich pracowników podczas delegacji w Warszawie. Udziałowiec uchwalił, że Spółka będzie obciążana rachunkami miesięcznymi z tytułu kosztów najmu mieszkania w Warszawie i kosztami wynagrodzenia prezesa zarządu z zachowaniem dotychczasowej formy, tj. wynagrodzenie prezesa figuruje na liście płac Udziałowca, który opłaca składki ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Przepisy prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 41 ms