Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: badanie ksiąg


Czy koszty związane z badaniem rocznego pakietu sprawozdawczego stanowią koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym, Spółka X należąca do grupy Z w październiku 2003 r. zawarła ze Spółką Y umowę o zbadanie, zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, rocznego pakietu sprawozdawczego za rok zakończony 31 grudnia 2003 r. Za wyżej wymienione badanie Spółka była obowiązana zapłacić wynagrodzenie. Spółka X podkreśla, że pakiet sprawozdawczy jest doku ...

Czy koszty badania sprawozdania finansowego za 2003 r., ubezpieczenia należności handlowych w okresie VIII-XII/2003 r. oraz premie z narzutami (ponoszonymi przez pracownika i pracodawcę) za realizację zadań w 2003 r. stanowią koszty uzyskania przychodów za 2003 r.

Odpowiadając na pismo złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w dniu 01.04.2004 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: stanowisko Spółki odnośnie zaliczenia wydatków na badanie ...

Czy, działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na badanie ksiąg rachunkowych zgodnie z wewnętrznymi standardami raportowania grupy kapitałowej XXX Sp. z o.o.

Dnia 1 grudnia wpłynęło do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zapytanie złożone przez spółkę XXX Sp. z o. o. dotyczące kwestii: Czy, działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.) Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na badanie ksiąg rachunkowych zgodnie z w ...

Czy wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego wg. standardów międzynarodowych tj. US GAAP stanowią koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Sródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki znak: (...) z dnia 23.07.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 31.07.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego wg standardów międzynarodowych tj. US GAAP - działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynac ...

Opodatkowanie dochodów z tytułu zbycia akcji pracowniczych firmy, której siedziba znajduje się w Danii.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 września 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew z dnia 5 września 2005 r. Nr IX-005/360/Z/K/05 - odmawia zmiany w/w postanowienia. Z dokumentacji podatkowej zgromadz ...

Czy wydatki związane z badaniem w tym: za sporządzenie opinii i pokrycie kosztów delegacji podróży służbowych audytorów i innych osób przeprowadzających czynności audytorskie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (j.tekst.Dz.U z 2005r Nr.8,poz.60), po rozpatrzeniu wniosku z miesiąca lipca 2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 15 ust l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z badaniem sprawozdania finansowego, ...

Czy koszty badania sprawozdań finansowych sporządzonych według zasad ustawy o rachunkowości oraz standardów US GAAP i MSR można zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym je faktycznie poniesiono.

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowis ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na badanie ksiąg rachunkowych zgodnie z wewnętrznymi standardami raportowania obowiązującymi w grupie kapitałowej FFF do której należy ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31.01.2007r ( data wpływu 12.02.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 15.02.2007r ( data wpływu 26.02.2007r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków n ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy refakturowany na Spółkę wydatek z tytułu częściowego pokrycia kosztów badania sprawozdania finansowego spółki z Wielkiej Brytanii, należącej do tej samej co Podatnik grupy kapitałowej stanowi koszt uzyskania przychodu

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre ...

Generowanie strony w 39 ms