Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprawozdania


Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółek z o.o. w upadłości ?

Odpowiadając na pismo z dnia 18 czerwca 2004 r. (złożone w Urzędzie Skarbowym dnia 23 czerwca 2004 r.) w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej informuje, że: W stosunku do Spółki, której ogłoszono upadłość, wszelkie czynności obejmujące zarząd jednostką zgodnie z postanowieniami ust ...


Czy po otrzymaniu, za pośrednictwem banku, darowizny na wybudowanie pomnika-kapliczki, Parafia będzie zobowiązana przedstawić darczyńcy pokwitowanie jej otrzymania, a po zrealizowaniu budowy złożyć sprawozdanie-rozliczenie z przeznaczenia tejże darowizny?

Parafia ma zamiar wybudować przydrożny pomnik-kapliczkę dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II. Przydrożna kapliczka ma przedstawiać figurę Jezusa Miłosiernego z klęczącą pod nią postacią Jana Pawła II. Pomnik-kapliczka ma zachęcać do modlitwy i zadumy, a także stanowić jeden z ołtarzy podczas corocznej procesji Bożego Ciała. Wybudowanie pomnika-kapliczki wymaga funduszy-darowizn parafian zarówno ...

Czy w sytuacji, kiedy podatnik nie jest zobowiązany do składania w Urzędzie Statystycznym sprawozdania o stanie zatrudnienia na druku Z-03, wystarczy przedłożenie rocznego sprawozdania Z-06 (dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości)?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz uchwały nr XV/145/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., po rozpatrzeniu pisma stro ...

- dotyczy obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz złożenia go w urzędzie skarbowym

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8. poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 24.06.2006r. znak: US.1/423-7/06, w sprawie udzielenia interpretacji co do stosowania przepisów prawa podatkowego, w przedmioc ...

Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci miału przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2005 i w 2006r.? orazCzy Spółka przekazując darowiznę musi uzyskać w ciagu dwóch lat sprawozdanie od Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, o jej przeznaczeniu na swoją działalność, jeżeli dokanane zostanie odliczenie tejże darowizny od dochodu w granicach 10% limitu?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 24.08.2006r. wnioskiem Nr L.dz.(1688)2006, datowanym na 23.08.2006r. Spółki z o.o. z siedzibą w ... w sprawie interpretacji prawa podatkow ...


Jakie wymogi powinno spełniać sprawozdanie z wykonania darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze w rozumieniu art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.)?

Wnioskodawca zwrócił się z pismem o udzielenie informacji czy przedstawione sprawozdanie z wykonania darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze spełniają wymogi sprawozdania z punktu widzenia art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.)... Podatnik złożył zeznania podatkowe, w których dokonał odlic ...

Czy Spółka będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 79 ms