Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obiekt

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodotkować kompleksową dostwę i montaż wyposażenia technologicznego i kuchni dla budowanego obiektu służby zdrowia, tj. Szpitala Chirurgii Plastycznej

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w związku z poz. 86 pkt 8 załącznika nr 5 do powołanej ustawy opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 % podlega w okresie do dnia 31 grudnia 2003r. bez względu na symbol PKWiU budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków szpitali i zakładów opi ...

Czy mogę stosować stawkę podatku VAT 7% dla usług w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń gazowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego ?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzys ...


W jakim państwie i który z podmiotów, usługodawca czy usługobiorca, jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonania usługi sprzątania i czyszczenia w obiektach położonych na terenie Niemiec ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2004r. (uzupełnione w dniu 20.08.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usł ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi sprzątania sklasyfikowane pod symbolem PKWiU „74.70” - sprzątanie i czyszczenie obiektów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), usługi w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów o symbolu PKWiU wskazanym przez podatnika 74.70, podle ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług winien zastosować przy wystawianiu faktury dokumentującej wykonanie robót, zaznaczając jednocześnie, iż fakturę VAT wystawiono z 7% stawką tego podatku.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 17 czerwca 2004 r. (wpływ do tut. organu podatkowego 22 czerwca 2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśniam co następuje. W przedmiotowym piśmie Podatnik informuje, że w ramach prowadzonej działalności ...

Czy dotacja na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z budową obiektu budowlanego- hali magazynowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Podatnik otrzymał z Agencji Rastrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z budową obiektu budowlanego - hali magazynowej.Zdaniem podatnika otrzymana dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organ podatkowy stwierdza , że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgo ...

jaką stawką podatku VAT są opodatkowane roboty budowlane i remontowe wykonywane na obiektach sakralnych

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Spółka podała, iż wykonuje roboty budowlane i remontowe na obiektach sakralnych (kościoły) sklasyfikowanych wg PKOB w klasie 1272 jako budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych. Zdaniem Spółki ww. usługi opodatkowane są stawkę podatku VAT w wys. 22 %. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.0 ...

Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

7% stawka podatku VAT na usługę remontu pomostu na terenie rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 §1, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia xx.xx.2005r. w sprawie 7% stawki podatku od towarów i usług na usługę "remontu pomostów na terenie rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej." UZASADNIEN ...

Generowanie strony w 27 ms