Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osobowość prawna

Na którym banku – pośredniczącym w realizacji zlecenia, czy obsługującym rachunek beneficjenta – ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przelewów z tytułu emerytur i rent zagranicznych?

Z przedstawionego przez firmę stanu faktycznego wynika, że przelewy z tytułu rent i emerytur zagranicznych są ewidencjonowane bezpośrednio na rachunku beneficjenta, w banku, w którym ma on otwarty rachunek. W przypadku, gdy Bank realizuje zlecenie zagranicznego korespondenta, dotyczące płatności z tytułu rent i emerytur na rzecz osób fizycznych, posiadających rachunki rozliczeniowe w innych polski ...

Czy Koło Związku Inwalidów Narządu Ruchu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i czy powinno składać deklaracje CIT ?

Podmioty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały opisane w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z wyjątk ...

Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowany w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wykonujący działalność gospodarczą na własny rachunek podlega regulacjom art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 53, poz. 535).

Zgodnie z art 157 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 53, poz. 535) podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym ż ...

Czy do innych nieodpłatnych świadczeń należy zaliczyć nieodpłatne szkolenie nauczyciela przez W.O.R.D. oraz doliczyć do przychodu podatnika i na koniec roku wystawić PIT-8C ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie Nr W.O.R.D. FK/19/2004 z dnia 10.03.2004r. wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychoda ...

Czy Zarząd Regionu jest zobligowany do składania CIT-8 tylko ze swojej działalności, czy powinien złożyć CIT-8 łączne ze swojej działalności oraz z Kół powołanych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia - przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2006 r., który wpłynął w dniu 19.04.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy ...

W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty przed i po uzyskaniu osobowości prawnej przez Jednostkę?

W dniu 17 listopada 2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Związku o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w następującej kwestii: W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty przed i po uzyskaniu osobowości prawnej przez Jednostkę? Wnioskodawca we wniosku z dnia 17 listopada 2006r. przeds ...

W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty Stowarzyszenia X przed i po uzyskaniu osobowości prawnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie sposobu rozdzielenia przychodów i kosztów Stowarzyszenia X przed i po uzyskaniu osobowości ...

Czy dotacja przekazywana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia dla jednostki terenowej na działalność statutową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 05.01.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 11.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej ...

Wątpliwości strony dotyczą podmiotowości podatkowej w podatku od towarów i usług niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania z 3.10.2007 r. wniesionego przez Spółkę z o.o. „A.” na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 26.09.2007 r. znak: IS.II/2-443/100/07 uznającą stanowisko podatnika w kwestii braku odrębności podatko ...

Podatnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, lecz jest majątkiem przekształconej spółki akcyjnej. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Tym samym u udziałowca przekształcanej spółki osobowej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) z udziałów przekazanych do majątku spółki przekształconej (spółki akcyjnej)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 93 ms