Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: majątek wspólny małżonków

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy uprzejmie wyjaśnia: Z akt sprawy wynika, że dnia 12.01.1988 r. Państwo Marta i Sławomir J. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stało się ich współwłasnością małżeńską. W 1994 r. małżonkowie rozwiedli się. Dnia 23 stycznia 2002 r., w wyniku apelacji, Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał prawo do lokalu mies ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, małżonkom między którymi istnieje rozdzielność majątkowa przysługuje odrębne prawo do wpłacania podatku w wysokości 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro ?

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy obojga małżonków. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kode ...

Małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu składników majątku objętych wspólnością majątkową małżeńską – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przy czym jednocześnie złożono oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów u żony. Od początku roku podatnicy wynajmują lokal mieszkalny. Żona podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie podatnicy zamierzają wynająć (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lokal użytkowy objęty wspólnością majątkową małżeńską. W związku z tym nasunęły się podatnikowi następujące wątpliwości: 1. Czy w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego podatnik może wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i opodatkować całość przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego u siebie? 2. Czy limit 4.000 euro z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144, poz. 930 ze zm.) dotyczy oddzielnie każdego z małżonków? 3. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wynajmowania przedmiotowego lokalu w związku z przewidywanymi obrotami z tego tytułu w 2004 roku w wysokości 22.000 zł? W przypadku, gdyby w/w kwoty uzyskiwane z tytułu najmu nie były zwolnione od podatku od towarów i usług podatnik pyta, czy faktury dla najemcy ma wystawiać, jako osoba fizyczna?

Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z najmu w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju uprzejmie informuje. Jak ustalono na 2004 rok małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu ...

Czy małżonek podatnika rozliczającego się w formie karty podatkowej, osiągający przychód z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, ma prawo do odliczania od swojego podatku 19% kwot wpłaconych na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku gdy właścicielem lokalu otrzymanego na mocy darowizny jest podatnik?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od roku 1993 podatnik pozostaje w związku małżeńskim. Dnia 06.12.1999 r. otrzymał na mocy aktu notarialnego darowiznę w postaci lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal stanowi majątek odrębny podatnika. Z tytułu posiadania ww. lokalu podatnik dokonuje wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Jednocześnie podatnik jest osobą pro ...

Czy za datę nabycia uważa się dzień podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, czy też dzień nabycia przez małżonków przedmiotowej nieruchomości?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc ...

Czy dokonując zakupu lokalu użytkowego potwierdzonego fakturą VAT, wystawioną na podatnika, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy akt notarialny dotyczący zakupu ww. lokalu wystawiony został na imię obojga małżonków?

Art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) (zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług lub ustawą o VAT) stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je ...Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej w roku 2003, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w sytuacji gdy z tej działalności w w/w roku Podatniczka nie osiągnęła przychodów, istnieje możliwość wspólnego opodatkowania łącznie z małżonkiem dochodów osiągniętych w roku 2003 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie działając na podstawie art. 14a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela Pani informacji w zakresie obowiązywania i stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 19 stycznia 2004 r wpływ do tut. Urzędu w dniu 27 stycznia 2004 r. Zgodnie z tr ...

Czy nieruchomość nabyta do majątku odrębnego (ze środków pochodzących z majątku odrębnego) w trakcie trwania wspólności majątkowej (małżeńskiej) wchodzi w skład masy spadkowej podlegającej podatkiem od spadku po zmarłym małżonku, który nie był nabywcą nieruchomości?

Z przedstawionego przez Panią stanu wynika, iż w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej ze zmarłym mężem nabyła Pani nieruchomość. Jednak wnosi Pani, że na podstawie aktu notarialnego, jest Pani jedynym właścicielem przedmiotowej nieruchomości i tylko Pani figuruje w Księdze wieczystej, jak również, iż mąż nie zgłaszał pretensji do przedmiotowej nieruchomości uznając, że jest to majątek ...

Generowanie strony w 5 ms