Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: status

1. Czy do rozliczenia darowizn przekazanych w okresie od 1.01.2004 r. do 31.03.2004 r. powinny być stosowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone od 1.01.2004 r., czy też w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r.? Wątpliwości podatnika wynikają z faktu, iż jego rok podatkowy rozpoczął się 1.04.2003 r. i trwa do 31.03.2004 r. 2. Czy darowizny przekazane po 1.04.2004 r. na rzecz organizacji, które realizują cele pożytku publicznego, a nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozparzeniu zapytania podatnika, informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem złożonego wniosku: Podatnik wn ...


Czy stowarzyszenie zwykłe jest zobowiązane do posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami oraz płatnikami podatków i skł ...

Jaki status podatnika VAT ma podatnik wykonujący jedynie czynności zwolnione z VAT, który w roku 2002 złożył zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R), uiścił należną opłatę skarbową od potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika podatku od towarów i usług. W zgłoszeniu rejestracyjnym podatnik określił, iż nie będzie składał deklaracji VAT-7. Ponadto Podatnik ma wątpliwości czy może wystawiać faktury VAT.

Zgodnie z zapisem art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2 ustawy tj. przed dniem 13 kwietnia 2004 r., na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), będą uważani za podat ...

Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 05.07.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do statusu szkoły niepublicznej prowadzonej przez Spółkę oraz statusu Spółki, uzupełniony o własne stanowisko w sprawie dnia 28.07.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z d ...

Dokonując analizy art. 1 ust.1 pkt 1 lit.”b” i art.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86 , poz.959 ze zm.) podatnik uznał , iż zawarte umowy pożyczki wywołują konsekwencje podatkowe wynikające z powołanego aktu prawnego. Jakkolwiek w świetle art. 7 ust. 1 pkt 2 i zał.nr 2 poz. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11 , poz.50 ze zm.) udzielanie pożyczek dla celów podatku VAT kwalifikowane jest do usług finansowych (przy tym przedmiotowo zwolnionych ) , to w omawianej sprawie nie powoduje zastosowania normy kolizyjnej wynikającej z art.2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych . W ocenie podatnika nie została bowiem spełniona ustawowa przesłanka świadcząca o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT ( art.5 ustawy ) , a mianowicie nie wystąpił zamiar prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek. Z tego względu podatnik wystąpił o potwierdzenie obowiązku „dokumentowania” przedmiotowych umów w postaci złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spółka udzieliła pożyczek z własnych środków finansowych podmiotowi gospodarczemu powiązanemu kapitałowo . Wskazała na incydentalny charakter tych zdarzeń , jak i brak stosownych zapisów w zakresie działalności określonym w umowie spółki. Ocena prawna stanu faktycznego Umowa pożyczki objęta jest zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych / art.1 ust.1 pkt 1 lit”b”/ , z ...

Czy dostawę można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 maja 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wn ...

Podatnik sformułował pytanie, czy w zakresie dostawy produktów rolnych (zbóż) pochodzących z własnej działalności rolniczej prowadzonej na dzierżawionym gruncie, przysługuje mu status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, a w konsekwencji, czy w przedmiotowym zakresie dokonana dostawa produktów rolnych korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika,że prowadzi działalność gospodarczą we własnym imien ...

W wystąpieniu sformułowano pytanie , czy od tej jednorazowej transakcji zbywca zobowiązany jest zapłacić podatek VAT, czy też – jak np. przy sprzedaży przez osobę fizyczną używanego samochodu – pozostaje do zapłacenia podatek od czynności cywilnoprawnych „ na podstawie druku PCC – 1”.

Stan faktyczny : Osoba fizyczna - nie prowadząca działalności gospodarczej - zakupiła używaną linię technologiczną, którą po wyremontowaniu zamierza sprzedać. Firma, która gotowa jest odkupić maszynę jest płatnikiem podatku VAT. Ocena prawna stanu faktycznego W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że wymieniona w wystąpieniu podatnika czynność cywilnoprawna t.j. sprzedaż objęta jest zakresem prze ...

Zamierzam dokonać wpłaty na konto Fundacji na rzecz Rozwoju Dydaktyki i Nauki Filii Akademii Świętokrzyskiej w P. Fundacja ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Ł. pod nr x. Fundacja na dzień dzisiejszy nie jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego, prowadzić będzie jednak działalność na rzecz rozwoju nauki. Czy w związku z brakiem statusu instytucji pożytku publicznego osoby fizyczne i prawne dokonujące wpłat na rzecz fundacji będą mogły dokonywać odliczeń od dochodu?

Na podstawie art. 14 a § 1 i 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005 r. (wpływ 16.02.2005 r.) postanawia uznać stanowisko Pani w indywidualnej sprawie dotyczące możliwości odliczenia od dochodu wpłaty na rzecz Fundacji nie posiadającej statusu organizacji p ...

Generowanie strony w 6 ms