Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kuratorzy

dotyczy: - naliczania podatku dochodowego od ryczałtów za przeprowadzenie wywiadu i innych czynności wypłacanych kuratorom społecznym i zawodowym, -odszkodowań z tytułu utraconego zarobku wypłacanych dla świadków wzywanych przez Sąd w sprawach, -opodatkowania diet i zwrotu kosztów poniesionych za używanie samochodu prywatnego (wypłata zgodnie ze stawką za 1 km) wypłacane biegłym w Sądzie.

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.01.2004 roku (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje; Wniesione zapytania dotyczą; naliczania podatku dochodoweg ...

Czy dodatkowe wynagrodzenie pracownika Sądu jako kuratora ustanowionego przez sąd należy potraktować jako przychody z działalności wykonywanie zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 25.11.2004 r. znak OF-21/BSS/04 (data wpływu 29.11.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 1.12.2004 r. znak: OF-24/BSS/04 w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Czy dodatkowe w ...

Czy Podmiot wykonujący na podstawie postanowienia sądu czynności Kuratora spadku. W ramach których wchodzi zawieranie umów wynajmu lokali jest z tego tytułu podatnikiem VAT ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) uprzejmie informuje. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fi ...

Czy uzyskane przez Pana jako kuratora wynagrodzenie oraz zasądzone przez sąd zaliczki na poczet wydatków podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oraz kiedy powstaje ewentualny obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług z tego tytułu.

Pismem z dnia 03.08.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 18.08.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Od dnia 1 maja 2004 r. jest Pan podatnikiem od towarów i usług czynnym, o którym mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. ...

czy jest Pan zobowiązany uzyskiwane przychody z tytułu wykonywania czynności kuratora ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Pismem z dnia 03.08.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Od dnia 1 maja 2004 r. jest Pan podatnikiem od towarów i usług czynnym o którym mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W zakresie prowadz ...

1. Czy wynajem nieruchomości w imieniu osoby nieznanej z miejsca pobytu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w imieniu osoby nieznanej z miejsca pobytu kurator ma obowiązek składania deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 18.04.2005 r. (data wpływu: 19.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i u ...

Czy istnieje obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przez kuratora sądowego ustanowionego dla osoby nieobecnej

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 23.10.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku składania zeznań o wysokości osiągniętego d ...

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności kuratora.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 4.01.2006 r., wniesionego przez Bożenę N., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dn. 21.12.2005 r., znak: I US-II/443/105/05/1, w sprawie pisemnej interpretacji co do ...

Czy od dochodu lub straty powstałej z najmu zarządzanej nieruchomości - kurator sądowy zobowiązany jest do rozliczenia się jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych czy też do rozliczenia się jedynie w imieniu i na rzecz nieobecnego właściciela?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2005 r. -za nieprawidłowe. We wniosku z dnia 08.12.2005 r. (data wpływu 12.12.2005 r.), zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spo ...

Czy czynności kuratora osób o nieustalonym miejscu zamieszkania (ponieważ nie są czynnościami prawnymi) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 28.12.2006 r. ( data wpływu do Urzędu 08.01.2007 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - stwierdza, że stanowisko podatnika je ...

Generowanie strony w 12 ms