Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organizacje pracodawców


Czy opłaty z tytułu przynależności do Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeń stanowią koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 20 stycznia 2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Kosztem uzyskania przychodów są składki na rzęcz organizacji, do których przynal ...

Czy wydatki z tytułu składek płaconych na rzecz organizacji polskich i międzynarodowych są kosztem uzyskania przychodów?

Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności ponosi wydatki z tytułu składek na rzecz różnych organizacji polskich i międzynarodowych. W przypadku polskich organizacji Spółka uiszcza składki głównie na rzecz stowarzyszeń, fundacji oraz izb gospodarczych, zrzeszających przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gospodarczym określonej branży lub określonego miejsca czy kierunku geograficzne ...

Czy składki członkowskie, opłacane przez Spółkę na rzecz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w granicach limitu ustawowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy podatkowej, stanowią koszt uzyskania przychodu?

W dniu 16.03.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 10.06.2005r. Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka ponosi wydatki z tytułu składek na rzecz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, której jest członkiem. Wnioskująca podnosi, iż ...

Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku ze zorganizowaniem konferencji prasowej

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Urzędzie dnia 23.02.2005r. (uzupełnionego dnia17.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywi ...

dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek płaconych na rzecz Europejskiej Organizacji "G", której Polaka Organizacja "G" jest członkiem.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w związku z art. 16 ust. 1 pkt 37 lit.c) ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego WarszawaŚródm ...

W związku ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, zrodziła się wątpliwość, czy składki na rzecz Stowarzyszenia X zrzeszającego przedsiębiorców można uznać za koszt uzyskania przychodu.

W dniu 14 grudnia 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 28 lutego 2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca opłaciła składkę na rzecz Stowarzyszenia X. Stowarzyszenie to zrzesza właścicieli (przedsiębiorców) lub przedstawicieli zarządów firm (pracoda ...

Czy świadczenie usług w postaci kursów (szkoleń), będących realizacją statutowych celów organizacji pracodawców, stanowi działalność gospodarcząi w związku z treścią art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody przeznaczone na ich organizację podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 23.04.2007r., na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 05.04.2007r. Nr 1449/AP/423/Int.6/07/KS, w sprawie uznania za n ...

Czy dochód stanowiący równowartość wydatku składek na rzecz organizacji pracodawców, w kwocie niestanowiącej kosztu uzyskania przychodów, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej stwierdza, iż ...


Generowanie strony w 48 ms